بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جستجوی -  در ارشیوهای  اینترنتی –من انجام دادم-که اقای نیل که ریس یکی از ا کتابخانه های دیجتالی است- بیان میکند امریکا قبلا عقبتراز دیگران بود درطول تاریخ تاحدی اینطور استعلم مدیریت وروش تدریس – از دانشجویان دانشگاه مسکوشروع شد ولی غرب بخصصو امریکا  باشدت بعدا پیش رفتند—یعنی در روز اخر هفته درس نیمه وقتبود ونیمه یگر دانشجویان روی روش تحقیق وکاربرد گرفتن از علوم کار میکردند  وبه مدیریت این  برنامه هم رسیدند وانرا  پیشرفت دادند- درحوزه هم دقیقا این کار میکنندولی با این تفاوت که  سازمان دهی ندارد بیشتر طلبه های جوان مثلا منطق حفظ میکنند ودرسئوال منطقی یا   تعریف منطقی میمانند انهائیکه  به درک دقیق رسیدند انچنان درجمع نقشیندارند مگرانکه ازانها سئوال شود اقای نیل معتقد است که علم انسانرا شجاع میکند وایشان معتقد است اگر کتابخانه دیجتالی نباشد تاریخ کشورها  دراینده گم میشود واطلاعات زیادی نخواهند داشت-  کشوره درحال نزدیک شدن بهم هستند ومیتوانندنیاز های  همدیگر رابرطرف کنند- ویکاز راه حل ها همین کتابخانه های دیجیتالی است-   ایشان از کتابخانه خوداش خیلی کارها میکند ازجمله کمک به  دارالترالمعارف ها- وکمک به کتابخانه هادیجتالی روستائی – وازجمله ایجادیک جامعه کمک کننده به جوامع نخبه خلاق- کتابخانه گوتنبرگ- میگوید انسان اگاه صلح طلب میشود- و وقت خودراهدر نمیدهد- ایشان یک تحقیقات کرده است- به یک نتجه شگفت انگیز رسیده است- وان این است که دردنیا همین اکنون یکصد سی میلیون رشته درحال تحقیق است- که درجهان علم عمومیت ندارد مثلادر روسیه پینج نفر دریک رشتهای جدید درحال مطالعه هستند وچندمقاله هم بیرون دادند همه اینهارا میخواهد دراینده وارد سایت خود کند  بییند  این عدد رشته همه دانشمندان معتقدهستند که تحقیق درعالم هستی مشکل است وپیچیده است ین امر دوچیز را اثبات میکند- یکی قدرت عقل وفهم انسان ودوم اثبات خالق هستی است- ایشان یک رشته ای علمی در ایننترنت- درست کرده است- که تمام چت های دنیارا جمع اوری میکند- دونتجه ربردارد که فرموده است گرتنبهاتراز   طلا ونقره ومانندان است اول سئوالاتی  که فرد مطرح کرده است- این سئوالات یا قبلا دانشمندان درشته خودشان پی برده بودند-که هیچ واگر پی نبرده باشند به انها اطلاع دهد- دوم تجارب ونظریاتی که خود به ان نتجه رسیدند که امکان دارد دراثر مطالعه مقالاتی   پی به ان ببرنند اگراین تجارب ونتایج درست نباشد افردرا مطلع کنند واگر درست باشد که ایشانفرموده است تابحال اغلب انها درست بوده است دران افرادان رشته را مطلع کنند ونکته دیگر افرادیک گروه دراوائل هم طراز هم نیستند وتوسط این کتابخانه ها به همطرازی برسند- واز همهمهتر لذت درک را بچشند وبخصوص درکی کهخود به ان نائل شدند- امروز ه حداقلاین کتابخانه ها با دو تا سه میلیونشروع میکند وامروزه ارشیو – اورگ ده میلیون-  اقلام دارد  وگوتنبرگ سیزده میلیون- این نشان میدهد همانطور ایه قران میفرماید-که انچه درحقیقت برای بشر مثبت است خداوندمنان حفظ میکند وپشتیبانی میکند- امید است چه درارشیو –اورگ وچه درگوتنبرگ-  برای همه افراد  برگ میدهد که ان  مقالاتی که دوست داشتند ذخیره کنند ومقالات خودراهم درانجا بگذارنند که مورد بازرسی میشود درمخزن ذخیره میشود از هرجامقاله وارد برگ خود کنند انهاهم درمخزن کپی میشود ونظریات مختلف برای ایشان ارسال میشود- امید است  این مخزن هامعرفی شود وماهم مقالات زیادی دریان مخزن ها داشته باشیم- انشااالله