بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با الهام از نظر مرحوم دکتر-مارتین لوتر کینگ- ایشان یک رویائی برای کشور امریکا داشت- بقول ایشان رودخانه به عقب باز نمیگردد- اما این رودخانه ان توان رانداشت –که موجی عظیم وسرعتی   بهتر داشته باشد-گرچه امروزه بانک سیاسی  اقای ترامپ ورشکسته است جز دادن ازادی بخصوص ازادی – برای حقایق سترگ ومذهب راستین الهی نجاتی رااومتصور نیست ودرکاخ خودتبعیدی شده است- اسلام در صدسال قبل رودی کم اب بود وضخره ای کوچک وکوتاه خواست الهی سازنده تاریخ استسنت الهی مداوم تاریخ را بپیش میبرد ودیگرسنت ها سرانجام درکویر خودساخته مدفون میشوند-چه بخواهند وچهنخواهند- فرقی نیمکند امروز تحقق ارزوهای اقای مارتین  لوترکینگ- توسط رودخانه سترگ اسلامی  که هم از زمین میجوشد وهماز اسمان دران میبارد تحقق پیدا خواهد کرد- واین بخات –باخت تبدیل به برد- باخت کسانی که درکانال الهی حرکت نمیکنند خواهد شد- روزگا قبل کهرنگینپوستان توله سگ های دستئ اموزبودند- به پایان رسیده است فردسیاهپوستی درصدسال قبل میگوید من درنیویروک جائی جز منزل خودندارم- بازی سرگرم کننده زندانی کرده سیاهپوستان- نشان میدهد هنوز سیاهپوستان ازاد نشده اند-ودراسلام ازدواج سیاه وسفید بفرمان حکیم علی  الاطاق الهی رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-امر شد واذان گو مسمانان یک سیاه پوست بود وفاصله ها برداشته شد ازادی برده سیاه نجات فرد درروزقیامت شد وهمطراز یک دیگر درهمه جا بخصوص درصف نماز نشان برابری   همه جانبه-بود- وعدم عدالت گناه نبخشوندی  چهدردنیا وچه دراخرت قلمدادشد ودرتمام ایات قرانی مومنین ومومنات- رنگ خاصی ندارند- وهمه عبد یکسان الهی هستند- تنها تقوا وایمان نشانه برتری معنوی خواهدبود—تقسیم فرقه ای وزنجیرهای تبیعض- ازپای همه مستضعفین برداشته شد- زنان ورنگین پوستان جز املاک وکالاهایئ فردنیستند- وهرگز جامعه درجامعه نخواهندبود- وخداوندمنان برای همه یک زندگانی شرفتمندانه وپر ارزش را چناچه درکانال وراه الهی باشند تضمین کرده است-امریکا درقالب حقوق بشر کذائی زنجیرهای شرایط بد-رابرای رنگین-پوستان را سخت واهمین کرده است که انها چک بد و ورشکسته هستند وبرگشت- خوردند- میبایست فرصتهای برابر-دیدگاه یکسان داشتند وبهروری عادلانه بوجود اید که انها هم میتواند چک- مایه دار باشند- دیگر زمان دیگر محدود است  زمانی دیگرنیست میبایست  به بازی گرفت شعار های تخدیر کننده تمام شده است- وانها باید- دراقتصاد برابر دیگران باشند- وحقوقمدنی یکسانی باشد وتصورات یکسانی نسبت بهم داشته باشند- ودر  وجود وهستی یکسان هستند- هیچ نژادی نمیتواند به تنهائی  جاده تاریخ را قدم بزند وحرکت کند-تا تبیعضات برداشته نشودموفقیت  برای رنگین پوستان نخواهندبود- وحشی گری پلیس وازاردهند ها بازجویان باید پیاین بیابد  راه باید تغیر کند ودرکانال الهی حرکت شروع شود-اروزهای رنگین پوستان ارزوهای امریکاهم است- فرزندان بردگان وبا فرزندان اربابان سفید روزی در دوره یک میز باهم گفتمان کنند—باید ما سنگ یک کوه-رشد وهمکاری باهم گذاشته شود- سفید پوستان که ادعای یک نژاد بزرگ خودرا میدانند درواقعیت میبایست این طور باشد- باید همه میبایست باهر نژاد ومذهب دست دردستهم اواز  وحدت رابخوانند-این امرفقط درسایه- ارامش ساز پرچ درحال افراشته شدن اسلام ناب عزیز است انشتله هرچه زودتر  صاحب اینپرچم به روشنائی دیده شود انشالله