بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیرا سایت صدای امریکا- به شعاردادن های مضحک وخنده دار تبدیل شده است –که ورشکستگی-کامل سیاسی  امریکا بخوبی روشن میکند- یک مقاله  درباره مجمع جهانی حضرت  علی اصغر علیه السلامومقاله جدیدی دربار  بقول انها نمایش تلویزیونی – اعترافات  اقای زم-بسیار احمقانه تراز فاشسیتهای ایتالیا مطلب نگاشته اند- بخوبی روشن بود که فرانسه  دریمن  در حال باختن اسلحه ها انها هستند ومن تعجب میکنم که کشتی ها  غربی در ابهای یمن زده نمیشوند- یا بقول انها سیاست نرم درکار است—کاملا مشخص  است اقای زم بالجبار بدون خواست خود به عراق رفته است- درحقیقت فرانسه خواسته است ایشان از سرخود باز کند- ایشان میفرماید مامورین فرانسه قبلاز پرواز به ایشان گفته اند- که شمابه عراق میروید- اگر باش ما کاری نکردند پس شماتبرئه هستیدودیگر نیاز یبه حفاظت پلیس نیست واگر دستگیر شدید انوقت ما اقداماتی را شروع میکنیم- فردی که درفرانسه با پلیس حفاظت میشود یک خبرنگار عادی نیست که سعی میکنند چنین وانمود کنند- اقای قاشقچی بهمراتب کمتر از ایشان دربار عربستان مطلب نوشت-  فرانسه میدانست که ایران  درتمام شئونات امنیتی ونظامی وغیره درعراق نیرودارد وقدرت دراختیار طرف داران ایران است وایشان یک جاسوس گمنام نیست- واخیرا از هرنوع شورش وتخریب- دفاع کرده بود  نه انکه تنها فرموده باشد که  اعتراض   مسالمت امیز کنید—وروابط ایشان باجنگ طلبان اریانی در غرب مشخص است اخیرا اثبات شد درسوریه  عوامل ایشان جاسوسی  درمورد  واحد های نظامی سوریه وایران وروسیه داشته است وبه جمع اوری اطلاعات میپرداخته است واز ذکر جاسوسان سیا درترکیه نام برده است—اعترافات ایشان بسیارسطحی بود حقایقی که کم وبیش همه درجریان- بودند وجزو سیستم جاسوسی امریکا دراین از منافقین گرفته تا جاسم خان وغیره هرکدام نقشی دار این لوگو  وپازل داشتند- وکملا مشخص کردند که  که کانال امدنیوز برای برندازی  وایجاد هرج ومرج ساخت9 وپرداخته شدهبود وچون باشکست مواجه شد تغیراتی دران دادند که این تغیرات را اقای زم باید بکارببرد وبایک سیستم نرم تر بفول ایشان مردمی تر جریان پیش برود-بحث شکنجه روانی مطرح شده است – درحالیکه اقای زم میبایست دریک دادگاه افکار اعمال خودرا تبین کند واز ان دفاع کند ودادستان از منافع مردم وحکومت دفاع کند- این امر که شکنجه نرم نیست- امریکا تانجا حقایق پشت پرده اشکار شده است دروسایل شکنجه پیشرف های محییرالعقول کرده است وروشنفکران اعراب وغیرع  که فقط  اعتراضات خودرا بیان کرده اند ربوده است وبشدت مانند دوران بریریت روم غربی شکنجه کرده است که نمونه های فراوان دارد- ایا تحریمات ایران شکنجه محسوب نمیشود- زندانی کردن ایرانیان بدون جهت  وممنوع کردن خانواده ایرانی  برای ددین فرزندان خود  وچشم خود ر جنایات عربستان  واسرائیل  بسته است ومداوم درباره کشورها ی جهان سوم  خرابکاری میکند-کشوری طشت روائی از بشت بام افتاده است چه فرانسه وچه امریکا بخصوص اخیرا از خانمی که برنده شد  درشهرداری از ایشات تشکرکرده است وحخوش امد گفته است درحالی که انخانم گفته است به هیچ قول خوداش عمل کرده است ومن بیادبروم گندکاری انهارا درست-کند ودیگر هیچگونه شعاری جناب  هم نمیدهد-در زمان محمد رضا شاه فرودگاه- دوشان تپه اولین فرودگاه ایران بود هم لشکگری وهم کشوری بعدا تبدیل به فرودگاه نظامی شد- وفرودگاه  های نظامی  اعضای   هوائی میبایست درکنار فرودگاه باشند- شا ه به انجا میرفت- اخیرا فاش شده است برای دختربازی – جریانش این است که امریائی به ایشان گفته بودند-که نه باز نان –مردم ونه با بیوه گان ارتباط نداشته باش عوامل اطلاعاتی روسیه یشدت درصدد کشف مسائل بر میاید وپول های خوبی هم میدهد با دختران خانواده هائی کهمتوسط ودست دار شماهستند تا بیست دودوسالباشددرتماس باشد که نقش گوش مفت دارند وتحسین میکنند وانها علاقمند بهسفر باهواپیما و هلی کوپتر و قایقرانی وماهی گیری وغواصی هستند ان دختربعنوان خبر نگار میرفته است وهمراه شاه سوار هلی کوپتر میشده است-وجالب است که شاه ازاومیخواسته که از همشاگردان وغیره درباره شاه جاسوسی کنند ودربار به یادمیداده است که همه مطالب را چاقان کن ایشاممیترسیده است  میگفته چنینمیگویند وشاه عصبانی  میشده وانهارا سرزنش میکرده است بعنوان انکه جلسه دارد اوراترک میکرده است ومیگفته پول قابل ملاحظه به ایشان بدهید ودیگر به کاخ راه ندهید کسی حاضر نیست یک واقعیت تحمل کند ویک جواب منطقی بدهد  همه باید چاپلوسی کنند این امر خطرناکترین وضعیتی  است برای یک کشوربوجود می اید- خلاصه  برای یشان خانواده های افرادنیروی  هوائی می اوردند وایشان سخنرانی  مبسوطی از طرح های خود  برای نیروی هوائی وملت ایران بیان میکرده است وانها کف میزند وهورا میکشیدند باز در اینترنت به کاخ سعد ابادمی امده است روی میزاش فقط هفت پرونده کم ورق- وجود اشت که از ارتش فقط مال نیروی هوائی بود وروزنامه ها با اب و تاب جریان را مینوشتند کم کم روزنامه فهمیدند حتی خانواده نیروی هوائی درک کردند که فقط شعار است وروزنامه یشوند شاهنشان صحبتهای مبسوطی کردند همین- این سرونشت  طاغوتیان وابسته به شیطان برگ است-امریکا باید بداند بقول معمار عظیم الشان  انقلاب طائی اسلامی عصر واقع بیداری شروع شده است