بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این دوناو بخصوص ناو اخیر هیچ ربطی به کارخانه ندارد- بخش پیچیده نبوده است- کاملا یکامر انسانی است که انرا مدیریت وهندل کرده است- دلیل اش این است- میگونید اتفاق دربخش گازوئیل ومهمات رخ داده است—مهمات دونوع اشتعال دارند یکی با چاشنی –که انفجار رخ میدهد همه جاراتیکه وپاره میکند ویکی  مهمات بدون چاشنی مانند  کاغذ میسوزد بخصوص بمب های اتشزنه که ازفسفر درست شدند حرارات ایجاد میکند داخل کشتی  ذوب شده است تیکه پاره نشده است چنانچه انها چاشنی داشتند بندر راباخاک یکسان میکردند ودیوار بندرا حدافل تاسسیصدمتر نابود میکردند روی عرشه سالم است-درانفجار ولو از  دینامیت سفید استفاده شود درمرحله اول دودسیاه است وسپس سفید میشود ومیزان دود بسیارکم است-ولی دراین حادثه میزان دودسفید بسیارزیاد است-حال چند گزینه موجود است- یکی جنبه سیاسی دارد که ناو هارا به امریکافرا بخواند- دوم ایجاد اشتغال کنند وتکامل جدیدبدهند سوم توطئه برعلیه اقای ترامپ است—لطفا دروزرات خانه بخصصو وزرات خارجه از خانم ها استفاده شود کار زیادمردانه نکند ازامام زین العابدین علیه السلام یادبگیریم که حضرت زینب سلامه الله علیها برهبری کاراون انتخاب کردوالگوهای سیاسی همیشه بیشترین اثررا روی افراد میگذارد- این توهم را که دراسلام- زنان دنبال روی مردان هستند رابرطرف کرد شاعرمعروف امریگائی  ادوارد راین پو میگوید به مادرش که اسمائی زیادی  داده است درفهمبعضی از  این اسمائی ماند ه اندیک بار اورا هلن مینامد ومیگوید که علت بهخانه امدن من توهستی –که شکوه وجلال  یونان داری وعظمت روم وچوت مجسمهای  تاریخی که بر فرازستونها گذاشته میشود پرابهت میباشی ومنرا تربیت وتیمار میکنی-