بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به   به مجله تایمز  اسرائیل-صفحه -اول ثبت نام- ماهانه مقدار بسیار کم- شش دلار درماه  شمامیتوانید باکمک کردن در پشتیبانی از مجله مستقل ما- ولذت بردن از  اضافه شدن به تجربیات گروه انجمن ما- به همان خوبی که مطالب ویژه ما دارد ومنافع دیگر از گروه اعضای جامعه  تایمز اسرائیل سودمیبرید-مجله تایمز  اسرائیل- پوشش دهند اخبارکه بخشی از دنیا ست که بسیارپیچیده ومسائلش  سیر مداوم درجهان دارد – خوب است متوجه این جریان شدند-ولی علتواقعی انر بیان نمیکند-طرحی را تصمیم گرفتیم- که خوانندگان ما کاملا از جریانات مطلع شوند- وانهارا قادرمیسازیم که عقایدخودشان بنحو دقیقی  شکل پذیری منطقی داشته باشند- فردی که وکیل میرود  اول میفرماید بیانات شمارا با مطابق قوانین که قابل دفاع باشد- تنظیم کنیم درواقع همین کاررا این مجله میکند اصلا کار شیطان همین است ک مثلا الحاد منطقی جلوه دهد وفردرا وادار میکند چنین کند واگرنکردی سوداش را نمیبری  عده زیادی درصف هستند- مجله تایمز اسرائیل- برپایه خود تاسیس شده است-ونقش رهبری پیدا کردن منابع بصورت مستقبل وتفسیر خردمندانه روزنامه نگاری در اسرائیل است- وهم درمنطقه وهم درجهان یهودیت—ما به این هدف توسط سرمایه گذاری دربزرگترین منابع خبری برای روزنامه نگاری خود- وتمام این اخبار باتمام مطالب  درسایت ما مجانی وجوددارد- نمیگوید پول اش چگونه تهیه شده است-؟؟- -مابرخلاف- منابع خبری برای نشان دادن  تفسیرات-مقاله فروشی نمیکنیم- اما ما مایل هستیم ازافرادی  که میتوانند کمک مادی بیشتری بکنند دعوت کنیم-وکسانیکهبرای مجله تایمز اسرائیل مهم هستند- ودرصدد  کمک به خبرنگاریماکنند- بوسیه عضو شدن- درجامعه مجله تایمز اسرائی میشند مشخص است مجله بهافرادی نیازدارد اهل قلم هستند وازاهداف مجله پشتیبانی میکند--- بنابراین بهما مالحق شوید- وبامقدار بسیار کم شش دلار درماه-درپایان جدول کشیده است میتوانید ده دلار یا بیست دلار ویا دیگران پرداخت کنید-ما راکمک پشتیبانی بدهید وکیفیت روزنامه نگاری را بالاببرید مادامیکه- به انجم ازاد اضافه شدید ازان لذت ببرید-که اضافه شدن شما روی دسکتاب کامپویوتر وموبایل شما ظاهر میشود-درپائین شرح داد است منظور این است تجارب اعضا  برای شما فراهم میشود ودر وب سایت مجله که در مانتیور شما  وموبایل شما ظاهر میشود که برای انواع موبایل ها-  این امر تحقق میابد باکمترین تبلیغات وهمچنین مداوم خبرنامه- ارسال میگردد-که شما یک سودمندی ویژه از موقعیت عضو شدن شما درانجمن  تایمز اسرائیل برخوردار میشوید