بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ریاست محترم اموزش وپرورش دریزد فرمودند که بچه ها درمدرسه میبایست تکلیف را انجام بدهند این فکر امریکائی بود که البته انزمان علم تعلیم وتربیت بسیار ضعیف بود وتصور میکردند هرچقدربیشترتعلیم بدهند بهتر است زیا فرد میبایست مطالب زیادی را یادبگیرد وزدگی زیادی پیا میشد وانگیزه برا ی یادگیری کم میشود اسان کردن یک راه بهتری بود بخصوص متوجه شدن درس بایدزیادتکرار شود-  این مطلب  یادگیری  دراغاز مانندهرکاری سخت است وبایدجا بیفتد همانطور حضرت استادشهید دکترایت الله مرتصی مطهری  رحمت الله علیه فرموده است درس دراغاز مانند حرکت قطارارام ارام میشود زمانی زیاد میگیرد وبعد سرعت پیدا میکند وجبران میکند وهم امرورز خلاقیت است که درفرنگ توجه به ان نمیشود بای انکه درس جانیافتده است  ایجادخلاقیت روش دارد- لذا امروز میبینم برخلاف گذشته زبان اگلیسی رای خارجیان-که دانگلستان دانشگاه کمبریج واکسفورد هستند درامریکا شیکاگو وپنسی والنیا- هستند- اصلا ازاغاز گرامر نیست یک ساختارساده انگلیسی است من علی هستم- تو احمدهستی  او جان است فقط سه ضمیر بیان یشود واینرا میگویند ترجمه کنید وسپس خودتان اسامی زیادی رابکاربرید تا اینموضوع جابیفد این اغاز خلاقیت است وسپس –سپس ما- علی هستیم شماها علی هستند وانهاعلی هستند باز تمرین وسپس ما علی واحمدهستیم لذا میابیست تمرین های زیادی بخصوص مانندتست درخانه بچه عمل کند وگرنه من دردانشگاه تا گرامر علی راخواندم دربیرون همینطور وخلاقیت بسیارکم بود وزودفراموش شد بخاطرعدم کارائی  دزیرا زیادجانیفتده بود این روش اینترجنچ میگویند- نکته بودم این است تجرکمه از انگلیس یبفارسی هیچ مهم زیادنیست فرد باداز فارسی به انگلیسی ترجمه کند- اینهمه است من گاهی که میخواهم جواب یک خارجی بدهم که ماطلب ایشان زیادموافق نیستم درجواب هنگ میکنم چون مغز  ازسسیستم انگلیسی بخواهد به سیستم ایرانی بر  گرد نمیداند چه بایدبکند- شیمی همین طور است ریاضیات همین طور است- یک جمله امروز در یک دیواربلندی درشت نوشته بودبه انگلیسی  ایا در رویا ی خودزندگانی میکنید- ار یو لیوینیگ این یور دیریم- هر زمان اگلیسی نصف صفحه وتمرین تست زیاد مطرح میشود