بسم الله الرحمن الرحیم-باا قتباس از سخنان جناب دکتر شفیعی نیا-در سرکلاس که برای رحلت ناگهانی  مرحومه عذرا بهاری  مومنه کلاس که بخواب ایشان هم امده است—حق جذب کننده تعادل بخش وارامش دهند وشادی دهنده است وباطل  اضطراب ایجاد میکند- شک بوجود میاورد کهرنج وازار ایجاد میکندوبقول قران سرانجام به جای اب -کف انسانراجلو میبرد-  حق همیشه اراده عقلانی پشت او است وبا اختیارمیرود ولی باطل چوب پنبه برروی اب بالاجبار میرورد وعقلی ازان پشتیبانی نمیکند- مثال کنکوراست انجا که درست فهمیده است شادی ونشاط وتعادل وارامش دارد وانجا که بفهمد غلط بوده است رنج واضطراب دارد ودرشک هم این چنین است- زمانی  دراینترت- بدنبال حرف اضافه درزبان انگلیسی بودم افعال انگیسی بخاطرانکه سریعا ساخته شود فعل خاص بسیارکم درست کردند وبا حروف اضافه فعل درست کردن که امروز به ان بخشی از فعل گفته میشود-با کمال تعجب دیدم نوشته پرپوزیشن- یعنی حمل کردن یعنی فردی وباری را درراهی  درجهتی خاص حمل کردن وبیشترین موارداستعال ان درفلسفه است که افرادی مانند راسل درباراین مطلب درفلسفه نظریات خاص خودرادارد- عرفا بر ای  این مخلوقات این جهانی  برا ی مبتدی همین نظر دارند بقوا امام راحل علیه السلام خانمی  که به طلا علاقمند است  خود موحد است ولی درک نمیکند زیرا کسیبگویداین جهان مفیداست وزیبائی وحکمت دارد موحد است-غربی ها به صدای باران میگویند زیباترین ملودی خداوندمنان در دعا میفرمیاد دوی الما-صدای اب که بسنگ میخورد- یا ابشار که بسنگ میخورد- یعنی دراین مواردکوچک هم دقت کنید-مولوی چنین فردی است پدر ایشان روحانی بود وجناب مولوی مداوم از مراکز تعلیم دینسیر میداد از بلخ به هرات وبه خراسان وبه قزوین وهمدان وغیره ولی برای من معلوم نشد چرا به عثمانی رفت- دراین مراکز تشبیه میکند به صدای باد درنیزارها معلوم بوده است مدتها درکنار نیزار ها بوده است درعثمانی تبدیل شده به وسیله نی که خوداش دران میدمد مانند نعلبک شده است- فرشتگان  انهائی اهل باطل هستند- چون افرادمنگول ویامغولی میبنند این اصطلاح گرچه مسئله ظاهراست ولی ناروا است وباید انراتغیر داد- شایع بود که در زمان شوروی یکفرد ازبک هوشی مانند انیشتین داشته است که درمرکز اتمی شوروی کار میکرده است وغرب هیچگونه اطلاعانی از ایشان بدست نیاورد—انصسان لاجرم خطا میکند ولی بایدمدیریت کند تا انجا که ممکن است خطا نکند واگرخطا کرد زودتوبه وجبران کند وریشه گناه وخطا انسان تصور میکند هین بازار دنیائی است که میبایست هرچه میتواندبدست اورد وازبازار اخرتی  غافل است ایننظرمولانا است-حضرت علی علیه السلام هدف اگر این جهان باشد ارزش اش کمتر از عطسه بز است خداوندمنان انسان برای شادی وبهجت وارمش وتعادل  وتکامل  خلق کرده است که مداوم به موفقیت برسد ومرگ پرواز یا ازدنیا ی خاکی به جهان علوی است