بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- روز نامه- رای الیوم- مقاله ای دارد- عنوان ان  این است که- محمد بن سلمان دیکتاتوری  بی نظیر در منطقه--- باوجود ادعا ی اجرای اصلاحات- بدترین نوع دیکتاتوری  را درعربستان ومنطقه دارد—فراعنه هم سازندگی های زیاد داشتند تنها اصلاحات هاملاک نیست- عقل واخلاق ملاک است که تقوی را بوجود میاورد- عقل و اخلاق  راهنمائی به اسوه هستی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میکند- درکتابی خواندم- که حضرت جبرائیل علیه السلام میفرماید ما فرشتگان عرشی دور یک نوری که خداوندمنان از درون ان باماصحبت میکندمیگردیم وگاهی هم به زمین وبه پیامبران صلواته الله علیه واله اجمعین نگاه میکنم- ولی زمانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بعث رسیدند مامداوم به زمین وبه ایشان نظاره میکنم واز نورایشان که خیرکننده است بهره میبریم- برای پیامبران گذشته اگر ملاقاتی بودمثلا درساعت ده صبح ما چندلحظه قبل انجا بودیم ولی زمانی برا ی پیامبر اکرم صلواته الله علیه بایدمشرف میشدیم خیلی زود به زمین میامدیم واز زمین اشیان رانظاره میکردیم تاساعات معین شده به خدمت به ایشان  نائل شویم وحی  ویافرمان به خدمت ایشان ابراز میکردیم وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  تفسیر انراجویا میشدند وسپس ایشان شروع به صحبت میکردند نورعظیمی ازدرک وشناخت برمن فرود میاید که بانورعظیم تر باز گشت میکردم که فرشتگان درشگفتی میماندند- روز ی حضرت جبرائیل علیه السلام به اندازه یک گنشچک به نزد ایشان امدند که ابهتی درنزد ایشان نداشته باشند وحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم به ایشان فرمود فردا باتمام توان برمن ظاهر شو حضرت جبرائیل پا درعرش سرش در افق واین سر ارام ارام دراز شدتا به ده سانتی پیامبر اکرم صلواته  علیه واله والسلم رسید وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم به نظرحقیر غش مصلحتی کرد دلیل اش این است که خدواندمنانبقول حضرت ایت الله شهید جناب مکرم سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه حضرتاش صلئاته اللهعلیه واله والسلم چنان قلبی وصدری دارد کهقران میفرمیاد که بهشت وجهنم رادید هیچگونه تغیری رخ نداد نه جاذب بهشت شد ون ترس از جهنم پیدا کرد چون فقط در یادالهی است ونزد خداوندمنان رفت غش نکرد چگونه درمقابل مخلوق غش کند این که درس اخلاقی است که از جهتی از  از عقل برای درک توحیدبالاتراست وسخت تراست چون انسان زمانی عقلاش نمیرسد ئلی خداوندمنان ان عقلرا بارور میکند ولی پذیرش عقل مهم است که انجا کاراخلاق است-درمقابل ملعون اب لهب  کمال ادبرا بکاربرد- تمام انبیا فبلی ماننداب خوردن- نفرین میکردم- درانجیل خواندم حضرت عیسی علیه السلام درمسیری حرکت میکرد وداوم درجائی وعظ میکرد دربین دوروستا سه نفر باعث نارحتی حضرت مسیح علیه السلام شدند ایشان هرسه رانفرین کرد یکی مثلا شل شد ودیگر قطعه سنگی از کوه کنده شد وبرروی او افتاد- ام جمیل بازنبیلی  به گردن اداخته خارهای درشت میکند ودرراه خانه پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله السلم میانداختد ودم خانه شروع به فحالشی میکرد-که حضرت محمد صلواته الله علیه والسلم بامن طرف هستی سنگی به پیشانی تو میزنم وکارتورا میسازم وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلم جواب نمیداند یاران به نزد ایشان میامدد ودرحرکت حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم باپای بدون جوراب درروی خارها  میگذاشت ومیگفتند چراچنین میکین فرمودندچون او چنین دوست دارد ومیگفتند شمارا اذیت نمیکند درجواب حضرت صلواته اله علیه واله والسلم دوپهلو جواب میداند که انها نارحت نشوند ومی  مفرمودند-من درد نمی کشم ولی بایدبانوک خنجر انهابیرون بکشم وسپس با اب نمک شسشتودهم وسپس بروی ان پارچه ببندم ولی برا ی ایشان شبها گریه میکنم-که میدانستند بر دل سنگ انها هیچ لطفی وازاری که میدهند سرسوزنی رحم ومورت وانصاف وخجالت بوجودنمیاید ودرجهنم همین خانم همین زنبیل رادارد که با ات درحالیکه خودش مشتعل اتش است اتش بر پای جهنمیان ودوستان خوداش خواهد انداخت ویا از کوچه ای میگذشت ویک پیر زن یهودی  برسر مبارک ایشان خاکستر واشغال غذا رامیریخت- اصحاب گفتند یا پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله السلم- شما مجبور نیستید از کوچه بروید فرمودند من از این کوچه میروم که بفهم که زنده است وخوشحال شوم که شایدراه نجاتی برای او پیدا شود- روزی رفتند واین اتفاق نیافتد وایشان به اصحاب گفتند برویم به نزد ایشان دلیلا ش رابپرسیم- پسرش دم درامد وعلت جویا شدن وگفت مادرمن  بشدت مریض است وبه نزد ایشان رفتند اولان پیرزن ترسید وقیافه حضرت صلواتهاللهعلیه واله والسلم بسیارارام وخندان بود وان پیرزنشگفت زده شد وبسیارتعجب کرد وگفت شما همانپیامبر ی هستید که وصف شما بدرستی درتورات کرده اند وایمان اورد وبالافاصله فوت کرد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه مانندکسی دنیا به اودادند خوشحال شد .شکرالهی کرد  وبه اصحاب گفتند ایشان در قبرستان مسلمان دفن کنید وخواستندباز گردند پسرایشان گفت ما پولی دربساط نداریم چه کنیم و وحضرت اش  صلواته الله علیه واله والسلم به اصحاب فرمود هرکدام یک مشک اب درحوض ایشان بریزیذ وچون حوض پر شد وایشان انگشمبارکش ا درحوض کرد ودعا خواند واب حوض به بهترین عطر تبدیل-که مشهور عطز مشک بودشد وبه پسر گفت این برای شما کافی است ولی اگر کم اوردی به نزدما ای وگسر ایشان تمجیدوتقدیس کرد – خانم دکترامامی رحمت اللعلیها که دربیمارستان نمازی کار  میکند  امروز فرمودند این داعش  حیوانه انسان مای –انسان تراز شده هستند که سرسوزنی رحم دراین ها نیست گرچه غلو است ولی انسان میتواند به این درجه برسد نمونه ابولهب وام جمیل است  ان رفتارشگفت انگیز حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم با وحشی عموی پرعظمت اش انچنان مثله کرد حضرت سیدالشهدا حمزه عبدالمطلب رحمت الله علیه- حضرت علی علیه السلام میفرماید من انروز رحمت واسعه پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم رادرک کردم- که تنها ایشان رحمت اللعالمین است بلکه رحمت برکل مخلوقات است  حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دست حضرت جبر ائیل ودیگرفرشتگان را گرفت که به معراج نزد خداوندمنان- ولی درطول مسیر فرشتگان درماندند وحضرت جبرائیل علیه السلان تا نوک درخت سدره امنتهی بالا امد وپیامبر اکرم صلواته الله خواست ایشان باز بالاببرد که حضرت جبرائیل علیه السلام گفتندتاینجا لطف توبود ودیگرمن نمیتوانم جلوتر بیایم وان عظمت صلواهه الهعلیه والسلم نارحت شدندوفرمود من درنزدالهی ذکری از شمامیکنم-ادامه دارد