بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک خانم کارشناس غربی درباره استراتژی سیاسی اقای ترامپ- انرا استراتژی- توئیت نام گذاشته است- که برخلاف سنت امریکا که درجلسات دولتی بحث میشد وسپس بیان میشد اجر ا نمیشود- بلکه بعداز توئیت اقای ترامپ دولت از ان تبعیت میکند- درحقیقت تقلید از سیستم عقلانی واسلامی- ایران است مشهور است شیطان هم جعلیات خوداش براساس سیاست الهی  است یک تقلید معوجی –وکجی از روشهای وسیاست الهی است البته درتاریخ متاسفانه مذهب گاهی از کفر تقلید کرده است ولی بیشتر کفر از مذهب تقلید کرده است- نکته ان است که اقای ترتمپ یکنوع افتخارات احمقانه را مطرح میکند که بشکل بسیاراحمقانه اقای بن سلمان تقلید میکند ودرقران به این نوع افتخارات هشدار سنگین داده شده است درهمین دینا پاسخ داندن شکنی داده خواهد شدبنا برمقاله  رروزنامه رای الیوم عربستان اعراب را سوریه وعراق ودیگر کشورهای عربی  عرب نمیداند- ومسلمان هم نمیداند ولی اکر داعشی شود عرب  است لذا به پناهنده جویان سوری همین نکته راگفته است ولی المان انهاراپذیرفته است-  ودرضمن افرادخودرا امیرعربدانسته که سوریان ودیگراعراب بایداز انها تبعیت واطاعات کنند اگرانها عرب نیستند پس چرا ذبه انجا میروندتازمانی که امام زمان علیه السلام  ظهور نکردند مسلمانان ازد هستندنوع حکومت اسلامی خودرا مشخص تبینکنند وپس چرا دافغانستن که عرب نیستند دخالت میکند- وهمه نوع جنایت از جمله تجاز جنسی به افرادی که انهاراقبول ندارندانجام داده است درحدود هزاراندی حکم جعلیکه درفقه مسلمان نبوده است اختراع وجعل کرده استمثلا در زمان خلفای  ایا کسی میامد پیش انان که من که میخواهم به فلان کشوراسلامی بروم یانه- ویافلان رنگ رابرای لباس انتخاب بکنم ویانکنم- ویامیزان ریش چقدرباشد تا چه حدی مجازات داردوغیره  اگرعکس یک فوت  بالیست برزیلی جرم است که بچه دوازده ساله را شلاق بزنند- پس بازی کردن با انها به مراتب جرم سنگنین تری است-