بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند لحظه پیش سری به رادیو فردا زدم-خانم مجری از اقای بنام اقای طبرسی درباره گناه اطز لحاظ ادیان وسکولار سدوال کرد وبطورکلی درباره اخلاق وگناه ایشان مطالبی بیان کند واشاره ای به عصر حاضر داشته باشد- زمانی فردی ادعاهای عجیب وغریب میکرد از ظریفی درباره  ایشان سئوال کردم ان جناب فرمود – که دربندرعباس  یک کرمی  دربدن ایجاد میشود بنام پیوره  وایشان این کرم درمغزاش  بوجود امده است- ایشان بیان کردن مسئله گناه- که این کلمه درفارسی ظریفی میفرمود درتاریخ باستان کسی خطائی میکرد  ویادروغی می گفت پس از توبه دادن- یک گیاه ویاسبزی – بنام گناه به خورد  او میدادند چناچه راست بگوید که توبه کرده است ودیگر دروغ نمیگوید این سبزی موثر واقع میشود واگر فریب دهد این سبزی اورا میکشد- ایشان فرمودند مسئله گناه ازز مان حضرت ابراهیم علیه اسلام شروع شد؟؟ حضرت ادم عیله السلام به چه دلیل از بهشت رانده شد وجناب قابیل چرامورد سرزنش درادیان الهی است- عذاب الهی  قبلاز حضرت ابراهیم علیه السلام  ویا درزمان ایشان به چه علت بوده است- مانند عذاب زمان حضرت نوح علیه السلام- ایشان میفرمیاد که درزمان حضرت ابراهیم علیه السلام  ایشان فرمودند انسان ذاتا گناه کار است- پس خود ایشان هم گناه کار است بر اسا س کدام سند حقیقی این ذنب عظیم قابل اثبات است هیجکس انرادرک نکرده است جز جناب اقای طبرسی-؟؟- ایشان میفرمیادحضرت مسیح علیه السلام این مطلبراقبول داشت ولی درجرم ان تخفیف داد کههرکس به حضرت مسیح علیه السلام معتقد شود دراخرت بخشیده میشود- اگر واقعا انسان ذاتا کناه کارباشد قرنهای بسیار  قبل نسل انسان نابود شده بود- ایشان بیان میکند که انکار خداوندمنان بعنوان نمونه گناه کبیره است- که عقل انسان به اثبات  ان نمیرسد- اما دلیل غربی ها در  شناخت چشم به اینتجه رسیدند سه تا اظاق است بین این سه اطاق یکلوله بیسار نازک  باقطربسیارکم نایلونی که هوز جنس انرا مشحص نکردند قراردارد یک مایع- سیاه بین انها درحال حرکت است مشهوربه اب سیاه اکر دروسط این لوله عاملی انسداد کند انسان دیدهاش تار ویاکور میشود- هنوز این اب سیاه را  فورمل اش رانتوانستند وعجیب است فقط درچشم انسان این لوله به  بوجود میاید  برای انکه از اب سیاه نجات پیدا کننداین لوله را مقداری گشادکردنددید ونگاه وتصویر از بین رفت وهنوز نمی دانند این مایع نقش درایجادتصویر چیست- هیچ جوابی جز علم وقدرت الهی متصورنیست ودلیل دیگر اعجاز پیامبران اعظام صلواته الله علیه واله والسلم است وامروزه قران مجید علیه السلام کههروز درغرب افرادی کهدانشمند هستند به  خودجلب میکند- ایشان اشاره به مجازات های الهی  میکند کدراین جهان بسیارسخت است یکعقل منصف مجازات الهی را بامجازاتی که درامریکا بروی افراد خاطی انجام میشود مقایسه کنیم- درامریکا اگر سرود ملی امریکا  نواخته شود وفرد بلند نشود هزاران سرزنش وغیره براو وارد میشود واگر صورت خودرا با پرچم خشک کند- زندانی میشود وایشان حق توبه ندارد درحالی که غیراز حق الناس  که درامریکا بخصوصبر ای خارجیان  درمواردی  اصلا مطرح نیست- وبه راحتی به پیامبر ان  اعظام  صلواته الله علیهم اجمعین دشنام وناسزا گفته میشود ولی به افراد سرشناس درامریکا جرم محسوب میشود امریکا شش کشور اسلامی تروریست پرور ودرفکرنابودی امریکا وایجاد جرم وجنایت درامریکامعرفی میکند درحالیکه دین فردی ضدخداوند باشد ولی خطائی از او سرنزد بااو دراین دنیا کاری ندارد ولی دراخرت برموازین کاملا عقلانی اورا مجازت میکند که بدون دلیل  که مسلما به گپناهانی مبتلا شده است وبعد میفرمیادانسان بدنبال لذت است ودین همه لذتهارا شهوت میداند که وسوسه شیطان است قران مجید به نمایدگی از همه ادیان همه چیز را به طیبات وخبائث تقسیم کرد حضرت سیلمان وحضرت داود علیهم السلام اجمعین بر روایت تاریخی خود یهودیان چهارصد زن داشته است- وبه حضرت رسول اگکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت زن پرستی دادند که از دختر نه ساله که زیبا است نگذشته است بحث بعد که اادیان  گرایش به جنس مخالف را امروزه درایران ممنوع اعلام شده است گرایش به چنس مخالف یک گرایش فطری است ولی میباسیت از رامنطقی وعقلانی  باان برخورد کرد غرب- انسانراموش ازمایشگاهی کرده است وزمانی متوجه شد یک گرایش به نحوی مضر است تحقیقات میکند ولی انرابایگانی درکتابخانه های دانشگاه میکند ومداوم دم از حقوق بشر وازادی  ولذت بردنمیکند سئوال این است که امریکا درویتنام وارد جنگ شد بهاین علت بود که ویتنامی ها ازادی نمی خواستند- حق.وقبشر نمیخواستند- لذت نمیخواستند وقوانین سازنده نمیخواستند امریکابرای انکه به انها اخلاق وعقل مدرن بدهد رفته انجا بجنگند