بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که  خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند  گل خلیفه شما میشود خداوندمنان  فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها  وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی  او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن  است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- درپرستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک کردند-  صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری  هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است—دولت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- کونومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز التفات نبود- رخ تو درنظرمن چنین  خوشش  ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس  نه ای- جان من  خظا این جا است- ای گدایان خرابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن  به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن اخر زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی خرمنم بسوخت- کاتش ز عکس عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت کردن که تصور میکردندرچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده  وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز  اتفاقا درنزدیکی ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع شکست انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعدادی ر  خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور اسلامی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم استاد دانشگاه کانادا دراثین راه پیمائی  شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای امام حسین  علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز  رادرک نکردند- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی  بعلت  درک نکردم ان جان جهان است امید است که ما  راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله