بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-در داستان یادبود اقای بوش پدر- جملات شخصیت های بسیار جالب است- بعضی ها خواستند چابلوسی کنند که فرد کارگر عادی بودم- بسیارفروتن ساده دل به نخست وزیری  کانادا رسیدم- خلبان بوده است ولی ایشان بسیار پیچیده ومهربان و افق بین بوده است-  سناتور دیگری مال امریکا میفرماید- من همیشه برخلاف رای مردم هرچه درک میکردم عمل میکردم وفقط پنچ درصد موافق من بودند پس چطور شما را  باز هم انتخاب کردند؟؟ اگر شما این چنین بودید از گنگره عرش میزدند صدا  شما را- ایشان میگوید من به منزل اقای بوش پدر رفتم- که درنزدیکی ساحل اقیانوس بود یک تابلو زده بود- که کلمه از  -سی  بی  اس  یو- درست شده بود به من گفت معنی این کلمه را میدانی گفتم نه- فرمودند وقتیکه خلبان چون خلبان بوده است درفضار تا بینهایت افق رابتواند ببیند گفته میشود ومنظوراش این است که سیاست مدار اینچنین باشد بعضی میگویند که سیاست مدار تا 64 باز سیاسی  بتواند مانند شطرنج حدس درست- بزند حضرت علامهاستادمعزز شهید ایت الله دکتر مطهری علیه السلام هیچکس نمیتواند فلسفه تاریخ بنویسد جز پیامبران- وپیش گوئی وپیش بینی  امکان پذیر نیست فقط قران واحادیت معصومین میتوانند  دقیق بیان گنند درسرکلاس دانشگاه لندن خانم استاد فرمودند حتی درمسائل مادی هم نمیتوان پیش بینی دقیقی کرد زیرا ما باعلم محدود  به پدیدهای  که  نسبت به مانامحدودهستند درعوامل وتغیرات وحرکات عوامل مثلا میکرب ها- عامل اسنان هرجا وارد قابل پیشگوئی نیست بخصو خداوندمنان هم نظر دارد خحداکثر تا پنج سال انسان میتواند پیشگوئی کند وانهم شاهکار خواهدبود- ایشان به بلژیک میرود درجلسه ناتو  شرکت میکندنوبت سخنرانی میرسد- ایشان دقت میکند که دیگرت سیاست توضیحات انها چگونه است- متوجه میشود یک مطلب ساده وپیش پا افتاده را زیاد شرح میدهند ایشان شاهکار خلقت هستند همین کاررا میکنند وبه دوستاش میفرماید من انزمان سیاست روابط عمومی  را فهمیدم- قران مجید در داستان لعین الی ابد  ابی لهب هیچگونه شرح تاریخی دقیق نمیدهد چه ساعتی چه روزی -  وغیره نمیدهد فقط میفرمیاد  ابی لهب سنگ به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زد ومنهم دودستاش راقطع میکنم وایشان را داخل جهنم میکنم وپیشگوئی کرد که تا مرگ اینچنین است- ام جمیل زن ایشان را همین طور که سبدی درست کرده به گردن انداخته است مردم انزمان درک میکردند منظور قران از این سبد چیست که خارها درشت را خوداش انتخاب میکرد وحمل میکرده ودرسرراه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میگذاشته است وان لعین هم تامرگ اینچنین است- جا جای قران مجید- دشمن شناسی میکند-ولبمطلب-میگوید  وپاسخ الهی را درباره انها مطرح میکند که مهمترین اقلام  پدیده های تاریخی بوده است نه خر کردن وفریب مردم-