بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-زنان بلژیک دربیست وچهارم ماه نوامبر امسل  تظاهرات خواهند داشت—سازمان  تربیون میرابل- درحدود-از 199 سازمان- اجتماعی برای تظاهرات-درخواست همکاری کرده است-در 24ام ماه نوامبر که جزو وظایف روزبین اللمللی حذف بحران برعلیه زنان- میباشد- وازهمه دعوت کرده است- که به ایستگاه قطار مشهوربلژِک در بروکسل که دروسط شهر است  وجنبه بیناللمللی دارد که به چهاراه اروپا مشهور است-درساعت دوبعدازظهر کهدرخواست یک روحیه تهاجمی موثربرای مبارزه علیه اشکال بحران های موثربرعلیه زنان است- بحران ها یا به کشتن زنان پایان مییابد-(فمی ساید)- ویا عدم علاقه به زن(میسوج) میشود وتعطیل  وبلاگ های فمنی ساید-کهبرعلیه زنان است کهدرحال توسعه است تا سال 2017 به 99  رسیده است- که دربلژِیک  بوجود امده است- وهیچکداماجازه رسمی ندارند-که احیانا باید بیشتر باشند که تعدادانها از طریقه مکاری مطبواعات ورسانه ها شناخته  امده است- مسئول زنان  درسازمانملل متحد معتقد است بحرانها زود برطرف نمیشود-وزمانی که بحران روابط جنسی ختم شد مردان یازاخانه متعلق به زنان است خارج میشوند ویا زنان را ازخانه بیرون میکنندوبدنبال همسرجدید میگردند ونباید به بحران جنسی برسد بخوبی روشن میشود دستورات اسلام که احمقها وسفیهان درطول تاری انرا احمقانه میدانستند امروز کاملا حقانیت خودرا  نشانمیدهد ودراین امرزنان چه ازلحاظ اقتصادی وروانی ضربه سخت میخورند