بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادروهابی ایرانی –میفرمایند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام-علم الغیب داشتند وفتنه های اخرالزمانی بیان کردند پسچ.نه است فتنه های بعداز رحلت که فرمودند مانند ابرهای سیاه میایند بیان نکرده باشند-؟؟ شمادرمسئله فتنه اخرالزمانی-یک اشتباه بزرگ کردید – سینما وتلویزیون   وفضای مجازی وربات مینوانند هم مثبت باشد وهم  منفی باشدولی  استفاده منفی ان بیشتر است ودلیلاش ذهنیت مریض است-امروزدر یک روزنامه بلژیکی خواندم  بعلت تنوع مشروبات- باید  افراد تعلیم بگسرنند چگونه مشرب انتخاب کنند وچگونه استفاده کنند- که مثلا ضرراش کمتر باشد- این همان فتنه است—اگر حضرت علی علیه السلام داناترن افراد است- ودومی ندارد- دوخلیفه نمتواند باد پس خلافت معاویه غلط بوده است ومیابیست حضرت علی علیه السلام برای خلافت انتخاب شود اولا خلیفه تنهابعد سیاسی واقتصادی نیست بعد  اعتقادی وایمانی وعبادی وهمه احکام را باید  درست بشناسد وانرا تبین ومعرفی کند- درحالیکه مکاتب تفسیر وحدیثی ودیگر ابعاد چند لایه شده است ان سه خلیفه نقشی در حل مسائل نداشتند وبه امان الهی سپردند-چگونه امام حسین علیه  اقای بهشت است درحالیکه درحالت خارجی کشته میشود مگراخرت از طریق دنیا بدست نمیاید؟؟- اینکه دراخرالزمان  اگرفرد بچه اش توله سگ باشد بهتر ازبچه ادم است این هاکی هاهستند-؟؟ خوبان دراخرالزمان نشانه انها چیست؟؟- ایاعلوم نور هستند یانیستند اگرنورنیستند چراتدریس کیشود واگرنورهستند چرنسا ازانها بایدمحروم باشند ودرتاریکی باشند مگرخداوندمنان به انهاخرد واستعدادکاافی نداده است- بنظر شماخانمی ممکن است استعداداش از  ابن وهاب بیشتر باشد؟؟ اگر این چنین است کهممکن است چنین باشد چراعلوم را نبایدیادبگیرد؟؟ در هر صورت اشکال زیادی  برای دین وهابی است کهتعدا احادیث فقهی بسیار کم است معلوم نیست احکام چگونه استخراج میشود  واحتمال بدعت هم زیاد استبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادروهابی ایرانی –میفرمایند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام-علم الغیب داشتند وفتنه های اخرالزمانی بیان کردند پسچ.نه است فتنه های بعداز رحلت که فرمودند مانند ابرهای سیاه میایند بیان نکرده باشند-؟؟ شمادرمسئله فتنه اخرالزمانی-یک اشتباه بزرگ کردید – سینما وتلویزیون   وفضای مجازی وربات مینوانند هم مثبت باشد وهم  منفی باشدولی  استفاده منفی ان بیشتر است ودلیلاش ذهنیت مریض است-امروزدر یک روزنامه بلژیکی خواندم  بعلت تنوع مشروبات- باید  افراد تعلیم بگسرنند چگونه مشرب انتخاب کنند وچگونه استفاده کنند- که مثلا ضرراش کمتر باشد- این همان فتنه است—اگر حضرت علی علیه السلام داناترن افراد است- ودومی ندارد- دوخلیفه نمتواند باد پس خلافت معاویه غلط بوده است ومیابیست حضرت علی علیه السلام برای خلافت انتخاب شود اولا خلیفه تنهابعد سیاسی واقتصادی نیست بعد  اعتقادی وایمانی وعبادی وهمه احکام را باید  درست بشناسد وانرا تبین ومعرفی کند- درحالیکه مکاتب تفسیر وحدیثی ودیگر ابعاد چند لایه شده است ان سه خلیفه نقشی در حل مسائل نداشتند وبه امان الهی سپردند-چگونه امام حسین علیه  اقای بهشت است درحالیکه درحالت خارجی کشته میشود مگراخرت از طریق دنیا بدست نمیاید؟؟- اینکه دراخرالزمان  اگرفرد بچه اش توله سگ باشد بهتر ازبچه ادم است این هاکی هاهستند-؟؟ خوبان دراخرالزمان نشانه انها چیست؟؟- ایاعلوم نور هستند یانیستند اگرنورنیستند چراتدریس کیشود واگرنورهستند چرنسا ازانها بایدمحروم باشند ودرتاریکی باشند مگرخداوندمنان به انهاخرد واستعدادکاافی نداده است- بنظر شماخانمی ممکن است استعداداش از  ابن وهاب بیشتر باشد؟؟ اگر این چنین است کهممکن است چنین باشد چراعلوم را نبایدیادبگیرد؟؟ در هر صورت اشکال زیادی  برای دین وهابی است کهتعدا احادیث فقهی بسیار کم است معلوم نیست احکام چگونه استخراج میشود  واحتمال بدعت هم زیاد است