بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است برای انکه جواب یک بردار وهابی بدهم که ایشان داد سخن میداد- دارای یک حسن است-همم معلومات سابق  بیاید میاید وهم مطالب جدید یادگرفته میشود- برای اثبات امامت- همانطور که امام الزمان علیه السلام به شیخ مفیدرحمت الله علیه فرمودند ازسنت الهی استفاه کنید- کسی ازسنت الهی استفاده نکند ان فرد مذهب ندارد فرقه مذهبی دارد-مطلب کمی پیچیده وکمی مشکل بنظر میرسد- دلیل اش قران میفرمایدکه امانت کمی مشکل است –برای این است-که-هدف اینبود  کهخداوندمنان مردان وزنان منافق ومردان زنان مشرک را از مومنان جدا سازد وانان را عذاب کند- وخداوند منان رحمت خودرا برمردان وزنان بایمان بفرستد-خداوندمنان همواره امرزمده ورحیم است درجایدیگرانهارا پاک کند ودرجایدیگر کارانهاراا سان کند –وووو- اما یک شرط دارد-برهواینفس مسلطشود- واینکار برای انسان امکانپذیر است-ولقد خلقناالانسان فی احسن تقویم ما خصوصیات جسمی وروانی دربهترین حالت ساختیم که هیچ موجود احسن تقویم نیست-پس شکایت کمبود درک وخرد نیست ونمیتواند باشد وبقول معلمین خداوندمنان شیرفهم میکند- میفرمایدما امانت تعد تکلیف –و ولایت الهی را براسمانها وزمین  وکوه هاعرضه داشتیم انها از حمل ان سر باز برتافتند- وازان هراسیدند—اما انسان  انر بر دوش گشید او بسیار ظالم وجاهل بود  چون قدر این مقام عظیم را نشناخت- وبه  هاخو دستم کرد دو نکته اساسی است منظور از اسمانها و زمین و کو ه –ها  یکی این است فرشتگان دران مکان است-دوم  غلو مثبت اغراق مثبت است-مغزهائی بهاندازه اسمانها  وزمین وکوه ها- اگر انسان داشت باز ازدرک عظمت ودر ک مطلب عاجزبود ونفس اماره حاکم میشود بعضی ازعلما فرمودند کلمه انسان بیشتر جنبه منفی دارد-  بنی ادم تاحدی جنبه مثبت ان بیشتر است  والناس ا  راه راانتخاب نکرده است وفطرت اش هم- دستکاری نشده است- وبشر  بیشتر جهت خصوصیات غریزی ومادی است که  که یک فرد معمولی است هنوز برجستگی های خودرا بظهور نرسانده است- دراین دنیا تکلیف دارد باچندنسبت وجهت اول بهخداوندمنان وسپس انبیا وامام و خود وجامعه-دربرزخ وبهشت این تکالیف نیست  یک وجه وجهت ثابت دارد-ادامه دارد