بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امام حسین علیه السلام- منطقه کربلا رسید درانجا کشاورزی میکردند ونخل پرورش میدادند- ازیک فرد زارع امام حسین علیه السلام پرسیدند- اسم این منطقه چیست- فرد گفت طف- طف یعنی بسیار گرم- وامام علیه السلام اسم پرسیدند اسم دیگر اینجا چیست- فرمود نیینوا- نینوا اسم یکشهر باستانی  است که بعلت گناه زیادمداوم زلزله وسیل انرانابود کرد باز امام علیه السلام سئوال کرد که اسم- دیگر اینجا چیست ؟؟ گفت کرب وبلا که پشت سرهم تلفظ شود یشود کربلا-حضرت پناه خداوندمنان از کرب وبلا بسیاری علت اش درک نمیکنند چرا امام پناهده شد به خداوند از کرب وبلا امام درطول مسیر چندبار پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم خواب دید که  خداوندمنان میخواهد توراشهید بینید واهلبت تورا اسیرببیند یک دفعه قبلاز رسیدن به مکه این اتفاق افتاد وامام علیه السلام درجواب برادرش محمدبن حنفیه که ایشان گفتمن اجازه رفتن به شمانمیدهم امام اینخواب رابیان کردن وبعداز مکه بازامامعلیه السلام خواب دیدن وزمانی که پیک حضرت عظمت مسلم بن عقیل رحمت الله علیه رسیدند وجریان را گفتند وگفت امام علیه السلام از امدن منصرف شوید باز امام علیه السلام چنین گفتند اما چرااز کرب وبلا امام به-خداوندمنان-متوسل میشود اینعمل حتی برایامام علیه السلام مشکل است توکل میخواهد که این امرا بخوبی عملکند انسان  خیلی وقت میگوید مرگ اسان است اما اغلب زمانی که مرگ رادرک میکنند خیلی سخت است- وبایدائمه اطهارعلیهم االسلام الجمعین بفریاد فرد برسد- شخصی به امام موسی بن جعفر علیه السلام نامه ای  نوشت-چند نصیحت اخلاقی بکنید امام موسی جعفرعلیه  هفت نصیحت کرد- وباز ایشان نامه نوشت که بیشتر نصیحت کنید امام موسی جعفر علیه السلام هفتاد نصیحت اخلاقی نوشتند- باز ایشان نامه نوشت بیشتر نصیحت کنید امام  علیه تا  هفتصدنصیحت-نوشتند باز نامه نوشت فرمودندهمین قدربس است اگرمن بنویسم شما عمل نکنید  مورد غضب الهی واقع میشوید- ایشان نامه نوشت شما چند نصیحت را عمل میکندحافظه من میگوید امام علیه السلام نوشتند- بیش ازسه هزارنصیحت – اینجا است وقتیکه وحی بر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نازل میشود چهره ایشان برفروخته میشود اززیربغل عرق ماننر براران سرازیر میشود شکم شتر تا نزدیکی زمین کشیده میشودکه خداوندمنان هم باابهت وهمه با مطالب زیادی که بسیارسخت است نازل میشود- سناریو کرب بلا امام درنقش معلم استمعلم کلاس اول رفتاروکردار وگفتار باید تاثیر گذار برای دانش اموز کلاس اول  باشد تا نزدیک ظهور امام الزمان  علیه السلام تاثیر گذار باشدماسفانه تعزیه ماراه غلو های بیخودی رانشان میدهند که اتفاقا ان تاثیر واقعیرا نشان نمیدهند همان نقشرا باید بازی کرد توکل اینجا بهمین معنااست این نقش بخوبی عمل شود که الان دکترها وپرستاران ودیگرافراد بایدبازی کنند خطرمرگ هم است ولی برگ بدون اجازه الهی نمیافتد توکل برای اجرا دقیق عمل پزشکی است درتمام ابعاداش  که پل هدایت افراد بخوبی عمل شودتاثیرات امام حسین علیه اینجا مشخص میشود ان سفیها که باز گشتنداز کربلا درطول راه وشهر خود بهافراد میرسیدند از اسب پیاده میشدندوجریان را میگفتند.تقاضای پول میکردند وان افراد که اصلاشیعه نبودند خیلی تعجب میکردند که مثلا کدام حیوان وحشی  هستی  ازکدام جنگل امدی من پولدارم بتونمیدهم واگرمزاحم شوی همین جا ترا بقتل میرسانم –ودرضمن قران میفرماید  بالغ امر دستورات ما درمنتهای کمال است- فرض کنیم امام حسین علیه السلام هزار سال زنده بود ویک میلیون حدیث گفته بودوقتیکه انگیزه نیست دنبالاش بروند-چه فایدهای دارد اما حسین علیه السلام انگیزه ایجادکرد ان احادیث ائمه اطهارعلیهم اسلام اجمعین بیان کردند واین حادثه به اندازه هزازکتاب-تاثیر ومطلب اوخت کهدرک ان انزمان بسیارمشکل بود یعنی درست برعکس انچه امویان میخواستند بدست اورند وسرانجام که میبایست بدستورمعاویه تمام خاندان رسول اکرم صلواته الله علیه والله والسلم نابود کنند انها یزیدملعون بااحترام بهمدنیه فرستاد وخودمنکر دستور این فاجعه عظمی  شد- انها ئیکه همکاری نکردند ضربات سختتری  خوردندکه امروزه فراموش شدهاند-امیداست مااز کرب وبلا-درس  وشناخت دقیق جریانات سیاسی  رادرک وفهم کنیم- وبه تکلیف بخوبی عمل کنیم وموتظب افات  های ضد تکلیف باشیم وتوکل کنیم وخودسازی کنیم با توکل به خداوندمنان -انشالله