بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برگرفته ازیک سایت اسرائیلی- استراتژیکی پیچ-—رهبریت-چه کسی میتواند سلطان- باشد- از میانه سال-2020 ترکیه همچنان داعش  را تحمل میکند-در داخل سرزمین خود- وتروریستهای اسلامی کار های بانکی خودرا وهمچنین بدست اوردن نیازهای خود از  بازر سیاه ویا مراکز قانونی ترکیه بازار سیاه سالهای متمادی تحمل کرده است- از1980که-شامل یک تجارت رادیکالی اسلامی-–دریک جریان –پیشرفته تجارت واقدام برای بدست اوردن نیازخود بوده است- این صبر وتحمل  بخاطر یک جبری ونیازی-بوده استکه انها از حملات به ترکیه خوداری کنند؟؟ داعش  بین سالها2014تا2016–داعش تعدادی –حملات در ترکیه داشت- وترکیه با ازیاد-روزافزون خود فشار رابر داعش زیاد میکرد-در سال2017—داعش یک حمله شدیدیدر ترکیه اجرا کرد- که 39 کشته بجا گذاشت-ترکیه در پاسخ خود- برنامه تجارت داعش را ملغی کرد- ودیگر حمایت ها ی خودرا هم قطع کرد-ترکیه بطور در شرایطی – که بصورت غیر رسمی شناخته شده است وارد معامله صلح وگفتمان میشود-پی امد ان ده سرکرده داعش ازاد از زندان شدند- ودیگر حملاتی در ترکیه بوسیله داعش انجام نشد- وداعش  بصورت کامل رها نشد- وترکیه داعشرا مدیریت ونظارت میکرد- وگاهی هم انهارا از خیابان ها جمع میکرد وبازجوئی میکرد- ادامه دارد