بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من خواستم جواب اقایان وهابی  با تفسیر قران واحادیث کنم- بسیار راحت ومتقن است ولی اقایان بلافاصله بیان میکنند که ان احادیث ضعیف وموضوع است یعنی ساختگی است- وتفاسیررا هم میتوان طوردیگری تفسیر کرد- در قران به اصحاب نوح علیه السلام- خداوندمنان فرمود کشتی میسازد وطفانی میشود ما سوار کشتی شوید عده ای زیادینظریات مشرکین قبول کردند که اینجنین نمیشود-مارادست انداختند کفاردرست میگویند- درحالی که قبلا معتقدبودند حرفای حضرت نوح علیه السلام عقلانی است همین اتفاق  درباره دین شیعه خواهد شد مگردرنزدکی ظهور حال به هردلیل رغبت واشتیاق نسبت به دین شیعه زیاد خواهد شد—علائمی ظهور کرده است گرچه بسیاراندک است-  سوار کشتی شوید یعنی  مخلص وهمراه حضرت نوح باشید حال امام حسین علیه جای حضرت نوح است پس سوار کشتی ایشان شویددرطول تاریخ متاسفانه-درست مانند افرادحضرت نوح علیه السلام ایرادهائی گرفتند بطوریکه حتی نی هاشم هم تعدادی  قوبل نکردند وتعدای هم تقیه میکردندومیگفتند حرف سنی ها درست است تاز مان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام-منحن از اوج به سمت  برگشت به پائین  امدن تغیر کرد ومردم تاحد زیادی سنی که سنی بودن به سمت شیعه اندکی توجه کردندوبا زانها باروشهئی سعی کردند مردم رامتقاعد کنند که امروز هم همیننحو است وتفیر کردن ارکب  یعنی  رکاب بگیر یک معنادارد که رکاب محبت بگیر –محبت بکن- برگردیم ه احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همه قبول دارند که پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درباره امام حسنین  رحمت الله وصلواته الله علیهما – فرمودند دو ریحانه من هستند یعنی گل خوش فیلمی که عربستان رای جناب عمر ساخت درانجا بیان کرد معاویه هردو عظمت به شام دعوت کرد این موضوع  درشیعه من ندیدم- تنها بخاطرانها از کاخ بیرون امد وبه پیشواز امد وهمین حیث بیان کردوبا هدایا بسیار گرانقیمت وباعزت انهارا برگرداند- لذا امام حسن اسم گشت که کسی متوجه نشود به یزید گفت درحدیث رسول اکرم صلواته للهعلیه واله والسلم که محققا درست است تو امام حسین را شهیدمیکینی این کارنکن به موقع  بصورت پنهان اورابکش – یزید حماقت کرد  معاویه هم حماقت کرد—پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرمودند علی ازم من است ومن از علی هستم وحسن ازمن است ومن از دحسن هستم وحسین ازمن است  ومناز حسین هستم وفاطمه بخشی از سلام الله علیه ها و قلب من است حتی نورچشم من هستندودرجائی من وعلی علیه اسلام  یک روح دردوکالبد هستیم—فرمودند کههرگاه امام حسن علیه السلام دست از نبرد برداشت وخانه نشنین شد باو باشید مزاحمت ایجادنکنید که صلح امام حسن عیله السلام مبارک است ودوامت رابهم وصل میکنداولا به دروغ گفتند- قیس بن سعد یکی از سرداران امام علیه السلام که شیعه بوده است وپس از انکه امام از میدان برد خارج شد که قصد کشتن داشتند حتی باتیشه به ران مبارک زدند-چهل سرباز شیعه داشته است- عقل هم خوب چیزی است اگر حضرت علی علیه السلام چهل هزار سرباز شیعه داشت که حسابه مه پاک بود امام حسن علیه السلام فرمودند به شیعیان عقب نشنیی کنیمسنی ها زما دور میشوند وشیعیان که درست حسابی هستندباقی میمانند بعداز کوفه شیعیان را طلب میکنیم یک سپا تشکیل میدهیم وحمله ور میشویم فرمودند فقط ده نفردارید واز کوفه کسی نخواهدامد امام علیه السلام میخواستحجت برانها تمامکند خوارج که ضد امام شدهبودندحئاقل درحدودچهارهزارنفربودند فوقاش چهارهزانفربودند انراتبدیل به چهل هزار نفرکردند که احتمال دارد کارخود معاویه باشد که جچهل هزار شیعه سرانجام بهمن پیوستند اصلاعبدابن عباس به شام نگریخت عظمیت بود هم چنان تاز مانمختار درمکه بود وحلست بهنفع حضرت علی علیه السلام درحالیکه نابیناشده بود راه میانداخت-انکه به شام رفت عبیدالله بن عباس بود کهحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یاعلی علیه السلام درباره ایشان حدیثدارند- واحتمالا حال ممکن است از هشت هزارنفر چهار هزارنفراز انها شیعه بودند که به سمت معاویه رفتند- مسئله دوامت است هممردمان شام از جنگ های بسیارنارحت بوند ومیگفتند دین سابق بهتربود- هم مردم کوفه-معروف است که زمانی که شهید میشد  یکپرچم سیاه برسرخانه میزد تمام خانه های کوفه بدون استثنا پرچم سیاه داشتند درثانی این دو امت از هم فرت داشتند وترکیب نمیشدتد که شامیان از معلومات مذهبی کوفیان دین را بخوبی یادبگیرند لذا این صلح عامل وحدت  مسلمانان شد وچون معاویه میدانست که بابردران سنی  اگروارد جنگ شود سود-ان – بنفع شیعه است فقط با خوارج تاهمه انها رام کرد وسپس به سمت شیعیان توجه کرد که شیعیان باتقیه وپنهان شدن تواستندراه نجاتی پیدا کند—امام امام حسین علیه السلام انهم باز بفرمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام  این اقدام کرد- امام حسین علیه السلام طرح اول اش حفظ کوفه از تسلط بنی امیه بود- کهامامصادق علیه السلام انزمانمیفرماید  بنی امیه دشمنان غدر وپرقدرت شیعه هستند واز این راه برنمیگردند وهمه اهل جهنم هستند پس عقل حکممیکندای جنگ فایده ای ندارد وحضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند زمانی که سی قبیله با بنی امیه بیعت کردند بندگان انها خواهند شد انچنان گردی به پا کنند خاک به کره ماه-میرسد ولی خداوندمنان علم الغیب دارد- این رابرادران سنی درک نمیکنند- حال میفرمیاند-چرا حضرت علی علیه السلام دست به جهاد بر علیه مخالفین نزد-ولو شهید میشد- حدیثداریم اگر امربهمعروف ونهی از منکر کردید فرد جری شد لج کرد وبدتر کرد- حق این کارا نداریددرقران میفرماید بت ها رادشنام ندهید زیرا انها ازروی جهالت بهمن دشمنان میدهند وانها اهل جهنم خواهند شد- هرجا خداوندمنان انهارا سرزنش کرد چون قران معجزهبود مات ومبهوت بودند ایننوع سرزنش که مثل تیزاب اثر میکند برایاولین بار میفمیدندند وتعجب میکردندومیگفتند دقیق گفته است ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک سیاست مماشات وحسن اخلاق ودلسوزی داشتند- در خانواده همین نقش مادر دارد اگرپدر مثل مادر عمل کند بچه از او قهر میکندولی از مادر قهر نمیکند- ومسلم بود که یزید بدنبال انکه کوفه از قلمروی خوداش جدا شده است جنگ راه میاندخت ودران زمان امکان پیروز ی کوفه زیادبود—اما امام سجادعلیه السلام فرمودند اگر شانزده نفرداشتم میجنگیدم- اینمطلب تعاد شیعه واقعی را نشان میدهداما یک نکته است شیعه فقط دوازه معصوم ومربی اصیل دارد دارد باید نهایت حفظ انان بشود براردان سنی میفرماید هزاران خلیفه استسراشپز بیسواد میتوادخلیفه شود پس جهادانجام شود اما زمان امام باقر علیه السلام فرمودند زمانی که دشمنان شما به جان هم افتادندشما کناربکشید  ولی امام صادق علیه السلام فرمودند باید تقیه کنید تاز مانی که مردم وقدرت غلبه باشما باشد- دقیقا امام الخمینی رحمت الله علیه عداهای از جوانان متعلق بهمسجدی حضرت ایت الله شهید مبارز  طالقانی نزد ایشان رفتند که ساواکی دراین مسجد غوغا میکنند وپس از سخنرانی ایت الله طالقاتی رحمت الله نجمن میکنند وحرف ایشان ربرخلاف عقل-و سیاست واوضاع جهان-تفسیر میکند ومردمکم سواد تحت تاثیر واقع میشود اجازه میدهید که یک گوشمالی به انهابدهیم- وان عظمت حرف صادق علیه السلام زد فرمودندیک عکس شاه درمسجد است اگرانرابردارید- چه میشود گفتند همه رامیزنند ودرب مسجد میبندند امام علیه السلام پس شما نه مردم دارید-ونه قدرت  درب مسجد باز باشدبهتر است حتی حدیث داریم که دراخرالزمان از کشورهای کفر ضربه میخورید امام صادق علیه السلام تاانجا که میتوایند صبر کنید اجر عظیم میبرید-پسراه شیعه غیراز راه برادران سنی است-درک اینموضوع کمی مشکل است – انشااللههمهراخداوندمنان بلطفرحمت واسعه خود فیض العظمی رابرساند