بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت  اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای  به قلم حضرت استادمحقق  حاج شیخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما-یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است اطریش طبقه دوم است-کتاب  از طرف نخسین چشنوار ه علامه حلی- که به اثار طلاب جوان تعلق دارد تقدرشده است ودرضمن معاون پژوهشی حوزه قم که بسختی باذره بین جناب  اقای علیرضا هم مورد تقدیر وارد شدن کمی درشت بنویسیم شاید بهتر باشد کتاب بر اساس هفت سئوال برنامه ریزی شده است که نام  دفتر به داده شده است-درغرب پرونده میگویند نزدیک است- تیمهائی دراین دفترها تشکیل شدند وکار علمی کردند-کتابهای عربی264 میرسد درفهرست اطلاعات مندرج است- وجالب است که دراین فهرست اطلاعات خاصی برای من پیداشد مثلا مذهب ظاهری دراندلس-و جوز جانی ناصبی-مذاهب- یعه –متشیع- شیعه جلد- رضوی- شیعه عثمان- قریشی- مرجی- بیشتر منابع متعلق به مذهب شافعی است وطبیعی است که یک کتاب مستقل جامعدر اهل سنت درباره امام رضا علیه السلام وجودندارد- بدوقسمت تقسیم میشودمنابع-منابع مستقل که درباره ام رضا علیه السلام-باشد وجود ندارد ولی درمتن کتاب ها اهل سنت   بحثی هائی درباره امام رضا وجود دارد که مهمترین انها پانزده تا است- بیشاز دویست عنوان از منابع اهل سنت بدست امده است- بعضی مطالب درکت  اهل سنت از کتابی دیگرنقل شده است که ان کتاب امروزموجودنیست-کتب  اهل سنت فقط توجه ای به مقام امامت امام رضا علیه السلام نکرده اندولی درمسائل دیگر توجه خاصی داشتند حتی درباره معجزات ایشن قبل وبعداز شهادت مطالب ارزنده ازشخصیت های برجسته بیشترشافعی دارند-نویسنده مینویسد—البته بدین نکته باید اذعان داشت که در این متون جایگاه حقیقی عالم ال محمد صلواته الله علیه واله والسلم تبین نشده است ولیکن- هریک بانگاهی خاص وبیانی متفاوت- برعظمت شخصیت رضا علیه السلام اعتراف دارنذ- واضافه میفرماید—در این میان میتوان به سخنان عمل کرد ونوع نگاه اهل سنت- به ویژه دانشمندان انان درباره حقیقت نورانی اما رضا علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم- ازدوران ان حضرت  تا حال اشاره کرد- ازاین رو- جمع اوری وطبقه بندی این میراث گران سنگ باوجود برخی کاستی ها ی پیدا ونهان وغرض ورزی ها اگاهانه تدوین گران ان- ضرورتی شایسته است کهمبنای طراحی این اثر شده است- وجالب است تنها دوشخصیت یکی شهید ثالث قاضی نور الله حسین شوشتری در کتاب احقاق الحق- درشناساندن اهلبیت صلواته الله علیهم اجمعین –وتعلیقات-نوشتهائیبرکتابی زده میشود که قبلا درحاشیه کتابنوشته میشد وسپسجمع اوری میشد بصورت مستقل چاپ میشد- -گران سنگ حضرت ایت الله العظمیمرحوم مرعشی نجفی- رحمت الله که بهنام مالقات احقاق حق در شناسندن اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم –و-ئمذهب حق انان ازدیدگاه اهل سنت رانمیتوان نادیده گرفت- ونشانمیدهدکه چقدرما درشناخت امام رضا علیه السلام کوتاهی کردیم انشالله جبران میکنم-یک نکته جالب است-درقیامت یک عده ارزال اوباش که بها نها لشوش میگفتند بدون حساب کتاب به جهنم میروند- وعده ای-که قبلا ایمان داشتند ولی دراثر دوستی با افرادناباب از ایمان خارج شدند ملائکه خزان جهنم ازانها علت میپرسد وسپس وارد جهنم میشوند عده ای-که عقلی درحدی دنیائی داشتند ولی در باره دین راستین کارنکردندمیگویند-کاشکی ما ازاول خاک بودیم- دریک مقاله خواندم-که سازمان سیا-جاسوسانی که تعلیم میدهد که بیشترین هوش دارندوعلوم مربوطه را یادمیگیرند—چون سطح علمی امریکابرتر است- سئولاتی میکنند کشورهای دیگرتشخیصنمیدهند که این سئوالت  چه ربطی داردمثلا میگویند دراین زمینه ماکارنکردیم وشاید چیزی میگویند اینها ممکن است که درکی پیدا میکنند- برای سازمان عجیب باشد وانهاباور نکنند وتصور کنند ساختگی است که پاداش کلان بگیرنند سخت انها درتستهای مختلف قرارمیدهند که هرچه میفهمید- بگوئید وخوب بفهمید اما برای اخرت هیچکارنمی کنند- این شخصیتهای- بنظر میرسد بسیاری ازانها درایران بودند اهل ری و نیشابور اصفهان- کرمان وحتی قم که بساط انها درایران جمع ش- زمانی امام الرضا صلواته الله علیه و اله والسلم به نیشابور امد بیشترعلمای انجا شافعی بودند-ومردمرا  بسیج کردند به خدمت ایشان-برسند براساس دوستی بافرزندان رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم اما بساط انهاراخداوندمنان وجمع کرد وهمین کاربعدا مدتی انجام میدهد-نه انکه تحمیل کند-امروزه فمهمیدند-کتاب های مفید-ارزش واقعی یکتمدن است نه تعداد جمعیت لذا شیعه حرف اول درمذهب میزند وبهمین دلیل وهابیت وبهایت ومانندان- ساخته میشود که اگر استعمار پشت قضایانبود هرگز- انها بوجود نمیامدند-وبنظر میرسد دراینده مهدوی سازی شروع شود- تا انسان ساده لوح است- اینبرنامه هااست-دردانشگاه لندن وهمچنین درایران دردرس استاد معزز مرحوم رضویه رحمت الله علیه- بیان میشد دانشمند کسی است هرگز بهاین راحتی به یقین نمیرسد- فردمحقق ضعفهایخودرا بخوبی میشناسد وبرای دیگران بیان میکند- درستجمعی کار میکند وچند محقق هم طراز با ایشان کار میکنند ودانشجو پرورش میدهند که افکارمختلف جلوی اشتباهات بگیرد – تحقیقات کتابخنه ای مفصل دارد- درتبادل نظرداخلی وخارجی شرکت میکند بیشترمیخواهدنقص پیدا کند تا نکته مثبت-درکتاب نوشته شده است-که-روی کرد این پژوهش- با پرهیز ازتوصیفی محض- ویاتحلیلی-محض—توصیفی- تحلیلی----- سخنان با نگاه انتقادی برخورد ونقد وبرسی وتحلیل شده است- اینرویکردنیز بر اساسدیدگاه ومبانی اهل سنت صورت گرفته است-از این رور در ایننوشتار اصراری بر تطبیق مباحث مطرح شده ونقد وبرسی ان با اموزه های یعی نیست-جزدرموارخاض- لقب هائی-که مردم به اما رضا صلواته الله علیه واله والسلم داده است- هاشمی- علوی –حسینی- فرشی- ولی- حقی- زکی=باهوش- زاکی- قائم مشهورترین لقب امام علیه السلام است- رضا است بردران اهل سنت انرا ازمامون میدانند درحالیکه این لقب از جانب خداوندمنان است- به این دلیل  شیعیان-خشکمقدس امام راتقبیح کردند  ولایعهدی مامون جنایتکارا قبول کرده است- لقب رضازطرف خداوندمنان کهازامام رضایت دارد بهامام صادق لقب صادق راخداوندمنان داده است که دشمنان ایجادمذهب جعفری ساخته وپرداخته امام جعفرعلیه السلاممیدانستندکهفردی اذب ودروغگو است وخداوندمنان لقب صادق به ایشان داد- کسی که زیارت مرقد پاک امام رضا صلواته الله علیه-و-اله والسلم- انجامدهد- ثواب هفتاد حج ویک شب به سربردن درمجاورت بارگاه ملکوتی او برابر – با زیارت اسمانیان بوده-وزایر روز قیامت- دربرجسته ترین مقام-درکنار ائمه طاهرین- صلواته الله علیهم الجمعین قرارخواهد داشت