بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بحث اعتلا یابرتری نسبت به توحید وکفر وشرک-توحید به خداوندمنان برمیگردد وکفر وشرک به معنا وچیز های مختلف برمیگردد-کفرمداوم به سمت پستی میرود-توحید مداوم به اعتلا میرودخیلی جاها درقران فرموده است توحید مداوم ازتاریکی انسان به نور درمیاورد یعنی هم تکراردارد وهم جدید هردو جمله اسمیه هستند یعنی ازنظر نظری همیشه این چنین ولی منظور جمله فعلیه است-چرا براینکه خداوندمنان برترین است که مسلم است وکفر برفرض که ثابت باشد پستراز خداوندمنان است مسدله دراعمالی که ازتوحید سرچمشه میگرد واز کفر سرچشمه میگرد خداوندمنان در عزیزوحکیم بودن ثابت استولی درکفر درحیکم بودن وعزیزربودن متحرک است ولی همیشه به سمت پستی میرود-تاکجا کهزمین ودریا پراز فساد میکند سرچشمه تکمال انسان دردوبعد است جسم وروح هردو بفساد میکشاند وعذاب برانها محقق میشود واین یک قانون ثابت هستی است ما اکو زیستم را ثابت فرض میکنم درحالکیه بنظر ثابت میاید متحرک است رودخانه حرکت دارد درختان حرکت دارندولی صامت وبدون صدا هستندوبرای انسان فعل مهم است  دستورات الهی که فعل خداوندمنان هستندیک حالت ثابت کهمه از روی حکت وشکوه وجلال هستند وقابل ایرادگرفتن نیست ومداوم انسانرامتعالی میکنند ودراخرت عظمت کارا نشان میدهد دونوع نعمت ات مثلا رودخانه که داوم حرکت میکند درختان همینطور وقصرها ثابت هستندولی لذت انها مداوم تغیر میکند-نمونهجالب کاری که کفار ومرکین با پیامبر اکرم صلواته الله-علیه واله والسلم کردند- احساس خطر کردند بهجای انکه یک فکر حیکمانه وعزیز بکنند یک فکر احمقانه وفاقد شرافت وکرامت وعقل  بود گفتند یا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام زندانی ممنوع الملاقات کنیم کسی به ایان درراابطهای قرار نگیرد-ویا دربیابان مثلا دربع الخالی ایشان رها کنیم که باکسی تماس نگیرد وسرانجام فوت کند وبالاخره ایشان را بکشیم-اخری را تصمیم گرفتن  وبرای این کار فکرهای پلید زیادی کردند که سرانجان ابوجهل گفت از همه قبلادی یکنفر شرکت کند حتی بنی هاشم ایشانرا  بکشند- پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عبارابرسر کشیدندوان جریان معروف همراه حضرت جبرائیل-علیه السلام خارج شدند برخورد کردند به جناب اقای ابوبکر ایشان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم راتشخیص دادوجریان را پرسید  وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم جریان گفتند ایشان گفتند سوار کول من شوید  وهرکس پرسید این فرد کیستت ایشان میگفت پیامبر اکرم صلوات الله علیه  واله والسلم انها میخندند که پیامبر اکرمصلواته الله علیه اله والسلم خوابیده است وجرئیت این کاراندارد؟؟تاکتیک همین است –در غار ٍور که شکل گاو نر هستند دهانه مانند گاو نر خوابیده بوده ذاست درانجارفتن وداستان دارداوکفار از راطریقی فهمیدندانها به انجا رفتند-خداوندمعجزه کرد عنکبوتی برق است دولایه شایدبیشتر تور بافت وکبوتر نحا لانهکرد وبروی تخم خوابیدهبود یکی از افراد تواستن پیامبر اکرم وصلواته الله علیه والسلام را تشخی دهد-غار یک انتها که کمی پیچ داشت-حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم هجناب ابوبکر گفتندشمادرانجا باش  ایشان گفت که شما برتر هستید  حضرت فرمودندصلواته الله علیه واله السلم خیال من راحت است-خیلی  عجیب است که ایشان معجزه دیده است باز میترسد خداوندمنان که کار بیهوده نمیکند همین مقدار کافی است انهاگول خوردن خداوندمنان فرمودند تدبیرمن قوی تراست پیروز ی تنها بااراده خداوندمنان است-زمانی کفر با ایمان درمی افتد چونمیفهمد که راهنجاتی نیست وحکیمانه است دست به –جنایت وانحراف وپستی میزند مانندان مجله کذا-تاریخ مطالعه کنید به صحت این  ایهها پی میبرید