بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سالگردشهادت سراسر پرافتخار اسوه تمام کمالات جضرت ایت الله سیدمحمود طالقانی  رحمت الله علیه به تمام حسین دوستان-تبریک وتسلیت عرض میکنم- میدانم نام ایشان دردفتر امام حسین علیه السان ثبت ودرج است با الهام ازمکتب ایشان در شناخت مقتدای دوعالم امام حسین صلواته الله علیه واله والسلام-که درروزتولد اش هستی  گریست که نشان-بران  است-که  هستی با او است- واین شعار حضرت استادعشق-که هرکه- استبدادکرد هلاک شد وخون گران بهاای امام حسین علیه السلام-امواج غرق کننده انان است—مرگ وشهادت پل احیا است-درحدی-که قابل  درک نیست—این منطق تنها در کلام الهی وانبیا اعظام علیه السلام قابل درک وفهم وتفسیر است- رازی بزرگ که رای انسان گشوده شده است- بشرطی که حسینی شهید شود- انسانی-که میخواهد این فضای تنگ را برای همنوع خود گشوده کند وخود به یک فضای لایتنهای عروج کند—و- فرشتگان درقبل از شهادت ودرضمن شهادت وبعداز شهادت با اوهستند—وخداوندمنان منتظانهان است تاازانه قدردانی کند وپذیرایی کند-وهیچ جهتی را انتخاب نکرده است- تنها راه خدا را فی سبیل را به هدفی هجرت وحرکتنمیکند جز هجرت به سمت معبود چون امام حسین علیه السلام واخرین قدرت  وخلاقیت وروحیه خود رادراین راه نثار میکند- انچنان که سر ور معرفت وعرفان  درراه حلاوت وعسل هستی-جهادکرد وقتال کرد- وهجرت کرد و بلارا بهجان خرید- تا انسان را  ازدست مستبدان- خودخواه- سلطه جوی تحمیل کننده که وبه اسارت زخرف دنیا دربندنفس وغل وزنچیر برپای خودودیگران نهادند—ودر راه الهی سد پشت سد ساختن- ومردممتفرق کردن- وراه اعتلا بستن- وخدا رابرداشتن وبت جای اونهادن- وخود معبود کردن وبه عبادت خودمجبور کردن-تادر سبیل الله نباشد رابطه مستقیم نیستلذا شهادت در را ه سبیل الله برای  مستقیم شدن ومرتبط شدن باخداوندمنان است-زیرا در زمین طاغئت میمیرد وروح از اسارتها نجات پیدا میکند- واوج میگرد وهر قطره خون اش هزاران تسبیح وعبادت میکند-خونی که  شیاطین دور میکند- ونفس اماره را سرکوب ومهار میکند- وانسان از زیرخاک برافلاک میکند- وسبیل طاغوت مسدود میکند واثراش کم میکند وسبیل  الله رانورانی ودلربا میکند-رنج ومرگ از هجرت کننده به سوی خدا باید حذف شود- هراندیشه وفکر بغیراز اندیشه معبود باید رها شود-ترس از دست دادن لذتهای دنیائی  ازبین میرود- به غنیمتی میرسد که کهابد درلذت وحیرت میماند- همه غرایز را جا میگذارد وهمه بصیرتها جای گزین میکند- مردمیراو بدنبال خودمیکشند- وجودان سازنده انسانها میشود ودیگر سستی درمقابل نفس اماره وطاغوتمحومیشود وعزت وتحرک جای گزین میشود- وارد میدان کربلا میشود وازان به سمت دیدار به استادعشق رهنمد میگرد هرکس دراین راه است هرسال هرماه هررور ودر-ان میثاق خودرا باعشاق تجدیدمیکند ومسافربودن را برای خودتکرار میکند- وانهاراکه طاغوتمیخواد نام شان زیرخاک برود برفراز اسمانمینگارد وراه انها برجسته میکند وایمانهارا متبلور میسازد وشکوه وعظمت انها  بیانمیکندتا بزرکترین کارتاریخ را زنده نگهدارد  را شان پررهرو ونامشان جاودن باد انشالله