بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انسان درهر زمینه ای –خوب تربیت شود- شم خوب پیدا میکند عقل وهوش  عالیتر کار میکند وبه نتایج عالی تر میرسد- ولی اگر غلط یاد گرفت  احمق میشود حتی مسائل بدیهی  را درک نمیکند وغلط میفهمد- در تفکرات شیعه وسنی  بخوبی روشن است- جناب دانشمند وهابیب ایرانی –من به اینجا رسیدم- علم شیعه غلط است نسبت دروغ به پیامبر اکرم صلواته علیه زده است جریان رامن فهمیدم- پیامبر اکرم صلواته الله بیان کردند- برده  را ازادکنید ثواب عظیمی دارد واسلام برده  نمیسازد0چون انزمان بعضی خودشان را میفرختند وبرده میشدند وپولرا   مثلا به  خانواده میدادند-  وازقول رسول اکرم صلواته الله واله والسلم حدیث جعل کردندکه به کسی گفتند توبرده ات  ازادنکن اولا تا زمان امام مهدی علیه السلام برده داری دراسلام مطرحبود پس کل خلفای راشدین .دیگراندرجهنم هستند چون برده دارای رایج بودپیرزنی درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه ثروتخودرافروخت وسه تابرده خریدواین بردگان کرایه میداد- اجاره مید وپول میگرفت خواست این سه تاراازاد کند- باخوداش فکر کرد از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشورت بگیرد-نزد دایشان رفت  وحضرت رسول اکرم فرمودند اینکارا نکن فقیر میشوی وبال مسلمین میشوی- تو این  اجاره بده سودخودات بردار ومابقیه را به انهابده انها از ان پول بتدریچ پولی که تودادی پس بدهند – وباانها مانندافراد ازاد عمل کن از طرفی برده اینحسن داشت درزمان برده بودند مسلمان میشوند اگرفرد پول داشت ازادمیشد وه سرزمین خودمیرفت وانهاراهم مسلمان میکرد ویاافرادی از ان سرزمین می امدند مسلمان میکرد  بیشتر مسئله اینبود کهافرادی درلب مرز ها وجاهای دیگر دستگیر میکردنددرحالی که ازاد بودندانهارا میفروختند قبل از بعث این امر رایج شد که میگفتندفلانمقدارپول بدهیدتا ازاد شودوگرنه انفرد رادرجائی میفروشیم این کارحرام شد – ولی برده داری ماند اینکار کرد درکشورهایعرب منطقه مثلااز فلیپین فرد اورده است با پول بسیارکم  وضع بسیاربد  ومقداری از پولراهم نگه میدارد که موقع اخراج به اوبدهد –حقندارد بگویدمزدمن برابر انفرد خارجی مثلا امریکائی است که مثل من کار میکند- این هم یکنوع برده داری است- ابرو  اسلام رابردند غربی ها شیفته این نوع موضعات هستند وکتابها چاپ میکنند که فردی مسلمان درغرب نشود وقدر سکولار رابداند ولی هنوز