بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی- است استفاده از اندیشه-های بزرگان- استعداد  - وبارور کردن  استعدادهای فطرت ئبائر مردن استعدادعقل زیاد میکند- مثال گیاهان وزمین است زمین استعدادپرورش گیاهاین زیادی است البته در خاک تاحدی نسبی است بعضی گیاهاین رشد بهتری دارند ولی فطرت زمینین است میتوان گفت رشدهنده بی شماراستعداداست که بقول بزرگان این رو

تنها برای استعدادهائی که فقط بدرد دنیا میخورد نیست بلکه برای برزخ وقیامت وبهشت است- همچنان که دانه در خاک  کاشته میشودوابیاری ومواد تقویت کننده داده میشود- روح هم باید دانه کاشت وتوسط  تقویت عقل و تفکرات سازند وعامل دیگر ان استعداد  راتقویت کرد- جنابی نوشته بودند- روی یک مقاله زیادمعطل نشوید- البتهتکرار مهم است تفکر وتعقل مهم است ولی حدی دارد بیشتر مقلات دیگیری مطالعه کنیدکه درفقه به ان تواترمیگیویند  بایدعقل قوی شود وخودان دانه هم رشد کند کمکم اسنباط های درست وقوی بوجود می اید وهمچنان که خداوندمنان درگیاهان  هدایت میکند- درتفکرات ومسائل دیگرهم هدایت میکند- همیشه مقالات دیگران خوش طعم تراز تفکرات خود انسان است به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ییامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکفرشتهای دارد که به غذا عطری میزند- ودرنتچه خوش مزه تر میشود- ودرضمن مقالات مومنین زیک طعم بسیار لذیذی برخوردار است- و واقعا راگشا است وبه رحمت وبرکت نایل میشود درطولزندگانی مومن تغیرات عجیبی رخ میدهد که اول ناراحت است وبعدمتوجه میشودکه رحمت  اگاهی دهنده بوده است  ولی برای کفار طاغوتی برعکس است تا متنبه شوند بقول معروف ازچاله به چاه می فتند- پیدا کردن بزرگان گاهی اسان است وگاهی سخت است واینکار تمرین میخواهدتا درک درایت موضوع شود ارزش را بدست اورد- اط ظاهردرک نمیشود مگر فرد وارد بیوگرافی وکارهای ایشان شود- کتاب سترگی  بنام رواتی از زندگانی وزمانه حضرت عظمت امام  شده استرحمت الله علیه شده چاپ  است  وتعدادی از بزرگان  درنوشتن این کتاب همکاری داشتند من اسمائی ان برزگان مینویسم که یکهنر بزرگ شجاعت علمی است انهاراجستجوکنید باز درضمن به تعدادی بیشتر نایل میشوید انها هم جستجوکنید  ونکات مهم  مطالب بزرگان دریکمقاله گرد اورید ودر فضای مجازی منتشر کنید بعنوان مثال شخصی خدمت  حضرت ایت العظمی چناب اقای جوادی املی رسیده است رحمتالله واسعه فرمودند که-هیچ عارفی نیست که اهل حماسه ومبارزه وجهاد نباشد- وهیچ مجاهدی نیست که عارف نباشد از شخصیت دیگری- اضفه میشود که مظلوم نباشد وعاقل نباشد اسلام شناس نباشد وبه اصطلاح ایشان یک منشور است وچند وجهی است- بفکرمیرسید جناب حافظ هم همینطوربوده است وصوفی کاسه لیس صوفی نمیشناخت است—نویسنده اصلی – جناب اقای جعفر شیرعلی است- وجنابان- هدایت الله بهبودی- دکتر محمد حسن صفاری هرندی که ایشن کم لطفی کردنده – مقالات کم دارند—دکتر موسی حقانی- حسن بهشتی پور-تاانجامن  مطالعه نسبی کردم ایشان  متخصص  امورسیاسی بیناللملی اورا اسیا ایران هستند- بیوگرافی ایشان جستجوکنید بخشیاز مقلات ایشن پیدا میشودودرجاها دیگر هستند- لطف کنند نقش- اسلام وشیعه وایران دراورا اسیا مشخص وبیان کنند—دکتر حسام این اشنا- محمد درودیان- دکتر رسول جعفری- حجت اسلام سیدمحمود دعایی—دکتر محمد رجبی- محسن کاظمی—علیرضا کمری- دکتر فواد ایزدی- دکتر مجید جلیلی- محمد حمزه زاده-محسن مومنی- ودکتر حسن عباسی-ومرتضی سرهنگی- انشاالله موفق خواهید شد