بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فیلمی از جنگ عراق باداعش نشان میداد- عظمت جناب مهد المهندس رهبری جنگ را بعهده داشت- شخصیتی با وقار دوست داشتنی- بسیارلطیف-ولی ازلحاظ روانشناسی جنگ صحیح نبود- اصلا نبایدایشان شناخته میشد- به جای ایشان باهمین نام – یک شخیت   مانندحضرت سیلمان رحمته الله علیه-چهارشانه باصورت پهن بااقتدار درجاده گام میزند وبافرادخوش وبش میکند همه میخندند ودر دوردست  داعش درحال اضمحلا ل است- ودروی یک صفحه صاف اهنین یک نقشه است با سیم تماس میگیرنند ایشن به نقشه میکند وجهتی را ونقطه ای مشخص میکنند- ایشان در فرم یک دبیر ادبیات ظاهر شد فردی مانندجناب شمخانی رحمت الله علیه بایدنشان داده شود-