بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کلمه  دنیا  متاسفانه-درفارسی بد ترجمه شده است- از ریشه دنی است یعنی نزدیک- درمقایسه بابرزخ وقیامت وبهشت-معنای پست یا بد نمیدهد- روح میتواند پست باشد یاشریف  باشد- دنیا به معنای ضعیف است کمترین علم الهی را دربردارد وانسان میتواند تاحدی براین دنیا مسلط شود وانرا به استخدام دراورد که-در  اصطلاح قرانی  ان تسخیر است ودر دنیا تغیرات ایجاد کند وتاحدی به نظم ان وعلومی که دران نهفته است پی مببرد وازان استفاده میکند -درسال اول دانشگاه درس فیزیک گرفتم بخشی درباره باتری بود دوتا قطب دارد که غالبا ازمس و المنیوم- است, یک مواد اسیدی –که بیشتراز اسید سولوفوریک استفاده میشود-و درباتری  جریان برق توسط   اسید سولفوریک که رادیکا یابنیان  یا یون ازاد  میکند  یون مثبت ویون منفی – مثلا مس قطب منفی است المنیوم  قطب مثبت است - خیلی عجیب است ویون مثبت به سمت قطب منفی میرود ویون مثبت به سمت قطب منفی میرود- وجذب-میشود و جریان برق ایجاد میشود –تا  زمانی که از جریان استفاده میشود این سیر  وجود دارد- تا تمام مایغ  تبدیل به یون میشوند و درانزمان  باتری قدرت برق راسانی اش تملم میشود- خداوندمنان کمی کار را هم سخت کرده است دراطراف دوقطب  لایه های بوجود میاید که یون را خنثی میکند وباید انرا پا ک کرد اینرا درقران تسخیر طبیعت گفته شده است که انسان میتواند باشناخت طبیغت- یابصورت خالص استفاده کند ویا باترکیب کردن ابداع کند وباکارخداوندمنان مقایسه کندکه چقدر ضعیف است- اما درمعنویت وحالات نفسانی وروحی نورانیت وجلوگیری از امراض قلبی وتیرگی عقل و دل- وشناخت هدف خلقت توسط دین ناب خواهدبود که  مربی انها انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- وپانزده معصوم هستند صلواته الله علیهم اجمعین هستند وقران واحادیث  ودعا ومناجات وبطور کلی دستورات الهی حتی دیدن ان عظمت ها وخواندن قران ودیدن کعبه ومرغزارها واسمان واب و والدین وعلما باعث شفا یافتن روح میشود—حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله -علیه الله واله والسلم- میفرماید- من درقیامت به دانشمندان امت خودم افتخار میکنم-ونورانیت انها از پیامبران سلف بیشتر است دراینمورد زیاد مناقشه واشکال گرفته شده است-دردنیا مسلم است علمی که ظاهرشده ازطریق انبیا سلف بسیار درمقابل اسلام کم است ولی علم باطن راملاک است که  علما دردنیاندارند ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام میفرماید-نورانیت انها بیشتراست این امربه نور باطن مربوط است- نه نور ظاهر دوجهت این امر واین موضوع دارد- یکی ظرفیت است که دربرزخ وقیامت به افراد داده میشود- وجهت دیگر زمان جهالیت در عربستان  بدترین جهالیت ان زمان بوده است- ویهودومسیخیت تاحدی دارای تمدن بودند- انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- مشکلات کمتری داشتند- وهرسال بدتراز گذشته میشود وفشار روانی بخصوصو زیادتر میشود فرض کنیدعالم پسرش جهنمی شود بعضی از فامیل جهنمی شوند وغیره واز طرف نادان ها وحکومت طاغوتی وغیره درفشارروانی هستند بطوریکه پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم میفرماید اتش را درست بگیرد سوزش اش  کمتر است یا خار بکند ودرجائی خارها باز بان خود که  بکند- یا بدست خارهای درخت پرخاررا بکند معلوم است جواب های  ومنش هامانندخار به  به افراد عالم ومومن داده میشود وفرد مقاومت میکند وبا مشکلات- سخت با  دست وپنچه کار میکند—و این امراز لحاض کیفی است ولی از لحاظ کمی  میفرماید  فرزنداوری کنید ولو بچه های شما سقط شوند انهائیکه مومن میشدند  حساب میشوندومن بزیادی  شماها افتخار میکنم معلوم میشود کاری سخت خواهد بود-–متاسفانه تعبیر وتفسیر علم وعقل واستدلال واحکام وغیره غیر  از حالت واقعی اش  تغیردادند-وبه اسم ناب بخورد جماعات دادند که ویراستای انها کاری بس مشکل است ونمیتواند کاری درخشان کندودرنتجه براعصاب افراد تاثیر خرد کننده میگذارد-