بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  غلبه با  الرعب- رعب – یعنی ترس شدید-  در قران فرموده است ماا سلام-را- با-ترس شدید غلبه میدهیم تکام ایات قرانی کلی وعمومی نیست  یعنی جایگاه خاص قضا .قدری دارد- مشییت خاصی دارد که انرا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشخص میکند- بیشاز ظاهر نمیتوان انرا درک کرد ودستوردادند زیاد درانها تعمق کنید که به مرض دیوانگی میرسید یعنی به نتایج غلط میرسید- در زندگانی انسان گاهی انسان تصور میکند ضربه خورده است ولی بعدا متوجه میشود بنفع ایشان تمام شد وگاهی برعکس است سخت ناراحت میشود ولی بعدا به یک درک  شگفت انگیز میرسد- که عرفا همین را میخواهند درد از تو درمان زتو است—بعضی ایات قران برعکس ان است- قالوا سلاما افرادی کهتورا دعت مجادله میکنند ومنطقی وشعوری نداراند ازانها احوال پرسی-کن – قانون بنظر حقیر این است- -  انهارا رها کن- انسان هائیکه  درک وشعور انسانیت دارند-  از هرنوع فرقه ای که باشند- باانها روش مسالمت امیز داشته باش – تا الی حین تاز مان مرگ انان حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام عبدالله بن ابی  را یهودی منافق  را تا حدی خشن را تحمل میکرد- اما خداوند منان کسانی که- نیمه وحشی هستند خون خوار هستند اهل کشتن  ضربه زدن هستند- بهاینها فرموده است من الرعب نشان خواهم داددرتمام چنگ ها مومنین با کفار  حربی وچنگی خداوندمنان رعب نشان داده است وخواهد  رعب نشان بدهد وفرموده است این هنر شما نیست  واین هنر من است- درجنگ بدر نشان داد ابوسفیان یهودی بود .وگرنه  تسلیم میشد یهودی از  رعب نمیترسیدند ومیگفتند دست خداوند منان برروی کن بسته است- چند سال  خداوند منان برای یهودیان بخاط ر گناهان خشکسالی  شد وگندم پیدا نمیشد پیش پیامبزی زفتند وگفتند برای ما چاره ای  بی اندیش – ایشان فرمود  خداوندمنان میفرماید به فلان معبد بیایی وتوبه کنید وبرای توبه حطه بگوئید حطه زمان پایز که برگها ریخته میشوند میگویند یعنی گناهان مار مانند برگهای پائیزی بریز درب معبد کوتاه بود باید خم میشدند- اقایان یهودی میفرمایند ما سجده نداریم درعبادات  رکوع داریم- ولی قران میفرماید خوابی که حضرت یوسف علیه السلام دید- خورشید وماه ویازده ستاره براو سجده کردن که حاکی پیدر ومادر ویازده برادر بود- وباز زمانی که پید ومادر ویازده برادر درمصر برتخت نشستندایشان سجده کرد- ولی میبینم  درنماز مدعای ندبه کنار دیوار ندبه رکوع نمیکنند- یهودیان دوزانو وارد معبد شدند که سر خم نکنند چونپیغمبر زاده هستند وانبیا بایداز انها اطاعت کنند وبه جای حطه چیزی دیگر گفتند که معنای ان این است- که گندم بریز- لجالت تا چقدر تاحدی اعراب از یهود پیروی کردن- حتی خداوند کوه را  بالای سرانهابرد- حندید گفتند خداوند دارد شعده بازی میکند- ابوسفیان اعجاز ورعب در جنگ بدر دید ولی به هیچ گرفت—جنگ های بعدی  باز این امر اتفاق افتاد  بجز جنگ احد  که این بار مسلمان مغرور شدن واز دین به سمت باطل رفتند البته خداوند منان باطل محکم کوبیده است و هشدار داده است ولی  با اسانهای شریف- حتی فرموده است  به انها ثروت زیادی  خواهم داد  که درصد رانها مسیحیت- است به دو علت یکی  بامردم مهربانی میکنند به خصوص مسلمانان- ودیگری به دین اهمیت میدهند- ولی درقیامت اگر کوتاهی کرده باشند ویا تعصب جاهلی بکاربرده باشند – اهل جهنم خواهند بود- خوبان انها که تقصیر ندارند مانند حوری وغلمان برای مسلمانان- ناب دربهشت خدمت گذاری میکننند- درحالیکه شاه و امروز وهابیت از افراد زیردست خود که انسانهای شریف هستند رعب میگرفتند- شاه دستور داده بود از  راه پیمائی – فیلم تهیه کنند  وشاغلین ادارات  را  شناسائی کنند ومعطول کنند واصناف  مغازه انها  تعطیل کنند- دانشجویان را از دانشگاه اخراج کنند ودیگران اگر خواستن د استخدام شوند وکاری را ایجاد کنند ممانعت کنند ملت خود را برعب ترساند ولی چون این رعب الهی نبود تاثیری نگذاشت ولی شواهد نشان میدهد ساطمانی اطلاعاتی وغیرع بشدت از مردم ترسیده بودند  ومیخواستند خودرا کنار بکشند