بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان در غرب  مانند کانال یک—خوب حقایق را میشناسند ولی تحریف میکنند مانند جناببان سقیفه بنی ساعده که شاه دردهات  هنوز یاران زیادی داشت- این تحریفات جنایات عظیمی است- که خداوندمنان افراد- مانندیهود عنود مسخره میکند ثروت انچنانی که به انها بدهد برکت ندارد- قدرت وثروت محبوبیت نمی اورد بلکه همیشه مورد نفرت مردم خواهند بود- برای انکه ایشان ودیگران حقایق تاریخی  را گم نکنند شاید ایشان هم نمیداند- من حقایق را  بیان میکنم- اگر مطلب دراوائل زیادنزدیک به موضوع نیست تحمل داشته  باشند – ویتنام که مستعمره فرانسه بود- وفرانویان بیشتر  در ویتنام جنوبی سرمایه گذاری کرده بودند- درپایتخت انجا سایگون وپس از چنگ تمام بیکاران خود را به ویتنام  فرستاند حتی قصابی ونانوائی   ومعلی وغیره وویتنامی ها بیکار کردندوگفتند شمادرجنگل بلد هستید که شکم خودرا پر کنید ویک سری تحقیقات درجنگل کردند که انها از موادچنگلی استفاه کنند ومداوم از مرز چین جاسوس به چین میفرستاندند که درمنطقه براندزای کنند وخودرا به ویتنام متصل کنند وچینی ها درکمونیست کردن ویتنام وبراندازی فعالیت میکردند وکم کم بلوک کمونیست به کمک ویتنا م امد وفرانسه شکست سختئ خورد- ولی جنب وارد نبرد نشد و شبه جزیره به دوقسمت تقسیم شد- فرانسویات تشخیص دادند انها هم بزودی انقلابی میشوند چپاول  راد رست مانند ایران شروع کردند- دانشجویان  ویتنام  جنوبی گفتند ما ازادی خواهئهستیم وشما باید کشور ما رامانند ویتنام شمالی اباد کنید کمونیست هزینه سنگنینی در ویتنام شمالی کردند- فرانسه قادر نبود و چین به سرعت درحال رشد بود وامکان جاسوسی از چین غیر ممکن شده بود—امریکا  که متوجه پیشرفت نظامی چین بودند .میابیست  مداوم جاسوسی کنند وچین را   تجزیه کنند- امریکائی وارد معرکه شدند وتاحدی ارتش را تعلیم دادند و شوروع کردند مرز ویتنام شمالی کوبیدن  درست مانند کار صدام با ما  واز رادیوی هانئی سخت نارحت بودند وسعی میکند ویتنام کمونیست شود-ویتنام شمالی  درک کرد امریکا میخواهد یک جنگ تمام عیار ایجاد کند –هشدار داد امریکائی گفتند اگر ویتنام صد کلیمتر عقب بنشنید مسئله حل میشود  ویتنام صد کیلومتر عقب نشست- ومداوم طرفدران ویتنام شمالی   بازطداشت میکردند وشکنجه میکردند وپارازیت برروی موج رادیوشمالی  انداختند ومداوم میگفتند  شمالی میخواهد براندازی کند  همین تکاتیک راهم درایران عمل کردند که صلا هیچ کس بفکر براندازی نبود- بدنبال  اصلاح بودند- جناب اقای کند ی به سایگون رفت با یک خانم سیاست مدار معروف صحبت کرد= ان خانم فرمودند ریس جمهور های فرانسه ومافیای فرانسه مداوم چپاول کرده است یک ارتش ضعیفدرست کرده است و بیکاری  غوغا میکند   وسی درصد جوانان معتاد هستند وتنها درکابره  سرمایه گذاری زیادی دشده است  ازصد چهارده کشور  رقاصه به سایگون می اید درحاکیه شمالی سدها ساخته است وبنده ساخته وصنعتی شده وکشاورزی رشد کرده است وارتش بسیارقوی دارد- به جناب اقای کندی خیلی برخورد به امریکا امد احمق- به جا ی انکه- حداقل از ریس جموهرهای فرانسه ومافیای فرانسه یک گله بکند- تاحدی سولیوان درایران کرد کرد فایدهای نداشت وانها گفتند کارایران تمام است  بایدچپاول کرد- وگفت مشکل از داخل است وحکرانان چپاول کردند درحالیکه چپاول انها نسبت بهفرانسه ناچجیز بوده است-  ویک شاهکار کرد گفت نمونه ایران- شاه بیشتر ثروت ایران را درغرب سرمایه گذاری کرده است- نفت اراگران کردیم بیست درصد درایران هزینه شده است ومابیقه به هزارفامیل به داده است- در درحقیقت به هزاران فامیل داده است به سرهنگ هرکدام صدمیلون تومان دادند که گفتند درخارج سصرمایه گذاری کنند حلا نزدما امده است که وام بگیرد به اسم ملت انهم را به هزران فامیل دهد واندکی خرج خواهد کرد  وتوسط مالیاتاز مردم پول مار پس خواهد داد- این حرف یک فرد عادینبود حرف ریس جمهور امریکا بود  درکتاب ساواک گفته است سازمانهای مخفی اطلاعاتی که نه تای ان انگلیس ها میچرخاندند وکی هم ساواک که درحقیقت امریکا بود که بعد به اسرائیل داد وخودنظارت میکرد—چرا برای انکه جاسوسان اسرائیلی با پاسپورت ایران به کشورهایدعرب منطقه بوند ومخالفین خودرا ترور کنند وبه روسیه وجاهی دیگربروند وجاسوسی کنند این ها دستور داشتند که چا بی اندازند که شاه همه پول را هزینه وحتی یک دلار پس انداز نمیکند ودیگر انتظار بهبودی بیشتری نداشته باشید ومردم قبلا پذیرفته بودند هرچه  نهضت ازادی میگفتند دولت بیلان بدهد  توچه ای نکردند- چون کندی سرکاربود سازمان ملل متحد بادانشجویان درخارج بودند وبه سازماملل متحد رفتندمقداری از اسرار ها  داد- وبه سویس رفتند ومسئول بانک ه سویس گفتندشاه دراینجا سیزده  حساب دارد ما نمی داینم چقدرپول شخصی است وچقدر پول ملت است واگر سازمان ملل متحد وضع را روشن کند ما سهم ملت به یک دولت مستق خواهیم داد-مردم فهمدیند گران شدن بنزین وبریق وغیره برای پرداخت وام امریکا است اعتصابات شروع شد- مداوم طنز درست میکردند  مثلا نصف سود بانک ردرایران هزینه- گروه های مختلف ارقامی بدست اوردند کمتریت سیزده میلیارلد دلاربود بیشترین بیست وهفت میلیا رد دلاربود ادامه دارد