بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا تا امروز فقط نوزده درصد را مردم واکسینه کرده است- و وضع واکسینه را خط قرمز خود معین کرده است- و اقای بایدن یک زمان بیست روزه را برای – واکسینه کردن مردم  اعلام کرده است  تصور میکنم ایشان هم مانند اقای ترامپ وارد شعار شده است-    وعده ای ادعا میکنند-امریکا رهبری واکسینه کردن مردم جهان را باید بعهده بگیرد—درحالیکه تا امروز اسرائیل جلو بوده است- امریکا بنظر میرسد ترس دارد که واکسن انها درکشورهای مختلف- در حد استاندارد- عمل نکند ویا مسائل ناشناخته ایجاد کند-  اخیرا بیان میشود با بازی دادن حوثی ها در صلح منطقه حملات خودرا افزایش داده است