بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای اسرائیل- شما با قدرت واراده الهی تیر انداختی-!!