بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است . من تصور میکنم که بعضی موفقیت های من به این علت است که خودرا  از موالی قبیله اسد میدانم- واز اعضای لشگر اسد هستم