بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شیطنت غرب- انسانها به سه گروه تقسیم میشوند عاقل هادرمقابل ان احمق ها هستند عالم ها درمقابل انها جاهل هستند وکریم ها یا بااخلاق ها درمقابل لءیم هاهستند وبی اخلاق ها- این سه گروه اگر پای از گلیم خودبیرون نگذارند افرادی بی ازار باشند طبق درجه بندی جامعه شناسی تمدن سازی غرب بین سه وتا چهاردرجه تمدنی هستند- درجه تمدنی اگر کلا تقلیدی در هردر تمام ابعاد باشند یا نشان بیشتری تنبیلی است چه خوساخته وچه دیگران انرا وادار نمایندتادرجه دو است ومیابیست شرایط را در زمان مشخص تغیردهندوگرنه درجات پائین خواهند داشت ودر تحقیقت نشان دادشده است  کم کم درجه تمدن که بایدبارنج وکشش بدست بیاید ومحصول فکر وعملی است مسلم  به طغیان و  درگیری وسرانجام به پیروزی منجر میشود وظالمین برخلاف گذشتان  تنبل  وبیکاره ومفتخور میدان راخواهند باخت وبکرات رخ داده است-چرا برای انکه پیروزی حقارتهای انها خواهد شست ودرخود غرور وشادکامی ببار میاورد وظالمانی به دینا چسبیدهاند حاضرنیستنداز این مشک پر اب  دست بردارند درحالکیه همیشه سرانجام دوستان خودرانیز ذبح میکنند واز خود میرانند-من تعجب میکنم بعضی دوستان قائدالعظم اسلام را به تحریف اسلام وذبح ان کشاند وخوبان یکی بعداز دیگر به قتلگاه برد ه شدندانچنان ایشان فرمود ه اند خون دادن اساس پیشرفت اسلام شد زیرا جهاد مدعی اش خداوندمنان است وایات الهی بران صحه میگذارد کم بودها  موقتی نه تنها ضربه نمیزند وبلکه باعث رشد خواهد شد- غرب  جنگ سرد را بوجود اورد تاحدی هم محق بود رادیو ازاد اروپامداوم  کرکری میخواندبرای کشورهای اروپای شرقی ازادی وباتمام قدرت بپیش رفتنرا  سر میداد همان زمان یک فرد فرهیخته فرمودند اگر عاقل باشند بایداز ایران درس بگیرنداروپای شرقی ازاد شد خوب یک اثری تاحدی مثبت بود ولی فرهیتخگان گفتند باید  ان کمونیست  را اصلاح کنند از هول حلیم دردیگ نیافتند ارام ارام بادقت قدم بردارند ومشکلات غرب را نادیده نگیرند امریکا الان شعار میدهد-چون که ۹۸ درصد ثروت در دست سرمایداری خصوصی است وانها باید هم به افرادسهام دارد پول بدهند وهم مالیات سنگینی بدولت بدهند  وهم سود قابل ملاحظه برای پیشرفت صنعت جمع کنند بخصوص امریکا ستون اصلی  ضد کمونیست است که امکانات بی حد دارد یعنی درمعنویت باهم هستیم ودر اقتصاد هرکس راه خود میرود شما زیربنای اقتصادی درست کنید  تا مابتوانیم ماندچین کره وتایوان  دراینجا سرمایه گذاری کنیم- صنعت  جنابان درحد منابع صنعتی  دانستند ودر مراحل ساخت درحد صفردانستند که بدرد خودشان هم نمی خورد کشورهاس سوسیالیستی  اروپای غربی که گاهی تا هفتاد درصد دولتی بودند میبایست کمک کنند بخصوص انگلستانکه ایشان خودرا مسئول کشورهای مشترک المنافع میدانستند کمک ناچیزی کردندهم برای شکست اسلام وهم برای امتیاز گرفتن از هندسلانه بودجه عظیم خرید کند\پاکستان را بدوقسمت تبدیل کردند پاکستان  هشتاد درصدخرج میکرد وبیست درصد خرج بنگالدشت که انگلیسیها  بعلتی مدتها ایرانیا ن انجانفوذ داشتند کلمه دشت مشخص میکند ضد شیعه انهارا بار اوردندگیاه که از ان گونی ساخته میشود به انگلیسی جودت گفته میشود  وکل بیشتر کارخانجات گونی سازی درپاکستان بودهردو بشدت متضرر شدن وهردو محتاج وام گرفتن ازانگلستان شدند وقیمت گونی بشدت درجهان پایپن امد این بی خردی وحماقت وبی اخلاقی  ونادانی بودکه  دو کشور اسلام بایدبه بغرب محتاج شوند که میتوانستن  بهخود کفاپی برسند لذا امام الخمینی رحمت الله علیه فرمودند بحول خداوندمنان ومن خاور میانه از حلقوم  انها بیرون میکشم- بگذریم- اخیرا شیطنت دیگری باب کردند- که ایرانیان چنان وبهمان وفلان هستند- دراینکه قرن ها برسر ایرانیان اسلام ناب کوبیدکه  درجات علمی وعملی ارج بیشتر دراسلام پیدا کندتا عبادت عبادتی که  برخواسته از علم است ارج بیشتری دارد تا تنها ادای لفظ باشد- یک مطلبی درانگلستان خواندم دردانشگاه انگلستان تافوق لیسانس فرد میتواند هزاردرس بخواند ولی دردکتری باید سریع تحقیق کند همین مقدار تحقیق درسطح پیچیده یاد گرفته درسازمانهای تحقیقاتی  دانشگاهی ویابیرون باید کار کند وحداقل سه دکترا بگیرد چون جمعیت انها کم است وبرای درجات بالا داوطلب مناسب بسیار کم است و ما همین کارهم باید میکردیم مدتها مرکز مغز استعمار دردانشگاه لندن بوده است-جوانی از اهل اسکاتلنددردانشگا لندن تاریخ میخواند کم کم به پزشکی وداروساز ی هم علاقمند میشود در دروس قانون کلی این است چهل تاریخ کشورها ی مختلف رابخواند ودرک کند کدام تاریخ اورا جذب کرده است ولی تاریخ کشور خود راتاحدی میبایست یاد بگیرد- ایشان عاشق تاریخ ایران میشود وبعدا سران را  به دختری که از اشنایان وفامیل ایشان بوده است گفته است-که ایرانیان اهل علم ولطیف هستندحتی ارتشیان انهاهم این چنین هستند-   ولی حکومت ماسعی نمیکنند که به علم زیاد توجه کنیم مگرسودی داشته باشند ومارا خشن بار میاورند کلیسا علاقه ای به علم ندارد سیاست هم اهل لطیف شدن نیست-درثانی قران  توجه شدیدی بهعلم دارد وهر موجودی را نشانه علم وحکمت الهی میداند- ادامه دارد