بسم الله الرحمن الرحیم_نظریات  شخصی است-آقایان چون شیطنت کردند تا آخر نمیتوانند حق حقیقت را بگویند حقیقت هم درک نظری کارگاه حلق درست درمیاید وهم در عالم خارج درست درمیاید اگر در نظر درست باشد در عالم خارج هم درست میشود وگردرعالم خارج درست شود میبایست درنظرهم درست از آب دربیاید وگرنه اوهام و دروغ است ولو اکثریت به آن باور داشته باشد- خداوند عقل مطلق و علم مطلق وعصمت مطلق است غیراز فردی که عصمت دارد و حکیم و عالم است به رهبری قبول نمیکند ودر عمل هم این سه صفت راهم  تبلور وعینیت بخشیده باشند-و اگردرعمل ونظرباید مطابق آن سه صفت باشند وگرنه اجماع میلیاردی  هم بیفایده است و باطل است واز چهتی کسی که این سه صفت را نداشته باشد چهل اش بیش از علم خردمندی ووگناه اش بیشتر تقوای خواهدبود