بسم الله الرحمن الرحیم -هرنعمت کوچک الهی ارج بدهید وعاملی برای عاشق شدن خداوندمنان شود-درهرنعمتی واستعدادی ازخداوندمنان بخواهید یکنظمی ایجاد میشود انراتعقیب کنید وشک نکنید وسختی ها وصبرهای انرا تحمل کنید انشاالله به موفقیت میرسید