بسم الله  الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است-کسی ننوشته است که حضرت  علی علیه السلام  نماز را دست بسته خوانده است وهم چنین حضرت  امام حسین علیه السلام حتی معاویه و یزید ملعون ها نگفته اند که دست بسته خوانده باشند -به همین جهت امام مالک چون حدیث درمورددست بسته نماز خواندن پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله و آلسلم پیدا نکرد  دست باز  نماز خوانده است امام زمان علیه السلام دست باز  نماز خوانده است براساس سنت شیعه که سینه به سینه از اهل بیت مکرم رسول الله  صلواته علیه  مطالب را شنیدند واز آنها حمایت کردند ودر راه آنها شهید شدند اهل جهنم باشند آقای عمر براساس ذ  وق سلیقه شخصی و سیاست بیان کرد که خداوند منان برتر از شاهان ایران هستند آنها فرد که وارد بارگاه میشد بازرسی بدنی میشد وخود را معرفی میکرد و سپس دستورجلو آمدن داده میشد و سپس تعظیم  میکرد و سپس دستور جلو آمدن می دادند و جلو میآمد و سجده میکرد ودر سجده بیان میکرد وجواب می شنید ویا به نزد شاه میرفت ویابرمیگشت اگر قرار بود برای خداوند منان چنین کنند دستور الهی میامد