بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جنابی ىرسایت کلمه وهابی- بیان کرىند که گناه کبیر –ىر سه مور د است که- مخالفت با سلطان- مخالفت بامرجعیت دینی-مخالفت بادانشمند و عالم دینی کهبدرستی تشخیص میدهد وهرکس حرف بالاتر  ازخداوندمنان ورسولاش بزند مکابره کرده است کبرورزیده است وگناه کبیر کرده است ولی ممکن است فرد عقلا ضعیف باشد وتوانایی درک صحیح نداشته باشد ان را جاهل میگویند گناهی ندارد ولی باید هرچه زودتر نزد کسی علم بیاموزد وگرنه مقصر است وبعدی استنباط است- نه مکابره است ونه جهالت است- اقایان تمام را حل های رسیدن به امامت را  نفیه کردند ازغدیرخم واحایث رسول  الله  صلواته الله علیه واله والسلم- - وتنها استنباط وشورارا  گذاشتند-نفیه رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم معادل نفیه خداوندمنان است حضرت ادم علیه والسلام وحوا سلام الله علیها- استنباط کردند وهبوط به زمین کردند وهفتصد سال هردو گریان بودند- بعد حضرت یونس علیه السلام استنباط کرد   مدتها در دهان نهنگ بود وایشان چندین سال گریان بود- وسپس حضرت داوود دریکفضیه  حقوقی عجله کرد وایشان هفتصد سال درغاری گریان بودوبعذ حضرتنوح علیه السلام اسنباط کرد ایشان سالیان زیادی گریان بود حضرت

 یعقوب علیه اسلام مسئله ای رافاش کرد سالها گریان بود ولی برای اقایان استنباط مثل اب خوردن است حضرت علی علیه السلام همراه حضرت فاطمه علیها السلام  به خانه اصحاب درمدینه میرفتند وجریان غدیرخم را بیان میکردندوانها میگفتنداگرزودترامدهبودید با شما پیمان میبستیم  یعنی حرف اقایان بالاتر ازجرف الله ورسولاش صلواته الله علیه واله والسلم است درباره  اصحاب گفتهاند پیامبر اکرم صلواتخ الله علیه والسلممدینه علم است وعلی علیه السلام درب ان است واصحاب جدار یعنی ان است ومسلم است درب بالاتراز دیوار است ولی اقایان فرمودند علم  در خلفای راشیدین براساس رتبه  انتخاب شدن هستند یعنی ان سه اقایان درمدینه علم قرار گرفتند همطراز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند پس چرا خداوندمنان اصشاره ای به اینموضوع بسیارمهم نکرده است ورسول اش صلواته اله علیه واله والسلم اشاره ای نکرده است  باید دقت زیاد کنند که خدانی نکرده

س ازمرگ متوجهمسائل شوند انشاالله