بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- وقتیکه تعصب احمقانه را جای می  انداز – فرد بقول قران درحد گاو وخر میشود  سایت وهابی- کلمه- بیان میکند که خمس  فقط در زمان چنگ مطرح شده است ولاغیر- خوب پس زکات هیچگونه مصداقی ونمونه نداده است پس  نباید  زکات داد واگر باید دادفقط درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است- اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تشریح وتبین زکات  را کرده اند برای  خمس وانفال هم کردهاند  که تحت ریاست خاندان رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم باید مدیریت شود احمقها کهن مطلب را درک نکردند وانرا تبعیض وپارتی  باز ی تلقی کردند وبیچارگی امروز کشورهای سنی  که  بوجود اوردند که همگی بدبخت شدند مانندمالی  چندین درصد درفقر مطلق زندگانی میکنند- وفقط پایتخت  ودو  شهرنزدیک حداقل استاندارد رادارند- منابع من اول از استادمعزز مرحوم ایت الله  جناب اقای عبدالله زبرجد رحمتالله علیه وحضرت  مرحوم ایتالله  مجاهد کبیر  طالقانی  رحمت الله و دیگران استفاده کردم- زکات منبع اصلی  ثروت ومالیات اسلامی نیست- خداوند منان برای   اقلام بسیارضروری وکلی  یک قانون خاصی درست کرده است- بقدری احمق هستند که مالیات زکات سنگین  را تصور کردندکه درست برعکس است چهل گوسفند یک گوسفندیعنی  دوونیم درصد همانزمان کشاورزان  خوشحال شدن ودراین جهت   کوشیدند  طلا ونقره بعلت  سکه شدن وپشتوانه مالی بودن مالیات اش   کم شد- خوب زراعت  ازنعمتهای الهی یکی خاک ودوم زمین وسوم باران وچهارم کود است کمترین   اقلامی قابل استفاده  است که از نعمتها استفاده میکند ولی کسی که خانه میسازد وماشین تولید میکند وغیره چه میز ان از نعمتهای  وانهم نعمت بسیار گرانبها  استفاده میکند- ولی مالیات اسلامی نداردالماس درست کند مالیات ندارد دوم امروزه اثبات شده است هرسیستمی چه انسانی وچه غیر  انسانی  ومادی  نمیتواند یک سیستم بسته باشد اگر چنین شد سرانجام نابود میشودوسیستم باید بازوبا انواع واقسام  باشدوشرایطی جهانی درتغیر است درست مانند کشتی دردریا باید  تدبیرهای خاص زمانی داشته باشد دراقتصاد الگوی ثابت نداده  اند مصداق تدبیررسول اکرم صلواته علیه وعلی علیه السلام  درانفال باهر فردی به طریقی    عمل کردند ازفردی هیچ مالیاتی نخواستندوهمه چیز راهم به  او  باز مین دادند وبعضی بیست درصد  سهیم شدن وبا بعضی هشتاددرصد سهمی شدندوبعدیک فاصله را انتخب کردن که ازان فاصله همهچیززمین  واب وغیره رایگان ولی صاحب زمین نمیشوند لذایک انسان مدبر ومطلع  باید رهبری رابعهده  داشته باشد-اقایان انفال  را جز بیتالمال کردند وهرکاری که خواستندبدون دلیل وقانون عقلانی عمل کردندوجامعه بشدت فقیر شد وخمس راهم قطع کردند ودراواخر عمر  ورشکست کردند اوگر و پ ل های کشورهای ثروت مندنیامیده بود طغیان میشد امروزه چرا الجزایر  با کشتی نفکتش شراب  به فرانسه میفروشد وگاهی  تا چهل وپنج درصد تخفیف میدهد وافغانستان با تریاک میتواندتااندازهای سرپا باشد وکشورهای اسلامی بجز کشورهای نفت دارند   تازه انهاهم فقرادارند واز تمدن  لازم بسیارعقب هستند وطفیل غرب هستنددرهمین عربستان تمام انبارها ی مهمات دردست امریکاپی است یک دفعه عربستان  یکواحد ی میخواسته است تمرین نظامی بدهد بعداز ساعت مقرر که انباردار   کارشا تمام شده است وبه خانه رفته است  ویک استوارسیاه پوست بوده است از خواب بیدار کرده که به ما مهمات بده ایشان گفته الان ساعت  استراحت من است میابیست زودتر می امدید ودرضمن من مست هستم ونمیتوانم حرکت بکنم ویک وبدو میشود فردای انروز امریکا بشدت به عربستان حمله میکند که چناچه این روش یک دفعه دیگر  اجرا شود ما ازعربستان میرویم یک کاناداپی  این مطلبرا نوشته است وبه امریکا فحش داده است که  شما این همه از عربستان سودمیبرید  وچنین با عربستان عمل میکنید-بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- وقتیکه تعصب احمقانه را جای می  انداز – فرد بقول قران درحد گاو وخر میشود  سایت وهابی- کلمه- بیان میکند که خمس  فقط در زمان چنگ مطرح شده است ولاغیر- خوب پس زکات هیچگونه مصداقی ونمونه نداده است پس  نباید  زکات داد واگر باید دادفقط درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است- اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تشریح وتبین زکات  را کرده اند برای  خمس وانفال هم کردهاند  که تحت ریاست خاندان رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم باید مدیریت شود احمقها کهن مطلب را درک نکردند وانرا تبعیض وپارتی  باز ی تلقی کردند وبیچارگی امروز کشورهای سنی  که  بوجود اوردند که همگی بدبخت شدند مانندمالی  چندین درصد درفقر مطلق زندگانی میکنند- وفقط پایتخت  ودو  شهرنزدیک حداقل استاندارد رادارند- منابع من اول از استادمعزز مرحوم ایت الله  جناب اقای عبدالله زبرجد رحمتالله علیه وحضرت  مرحوم ایتالله  مجاهد کبیر  طالقانی  رحمت الله و دیگران استفاده کردم- زکات منبع اصلی  ثروت ومالیات اسلامی نیست- خداوند منان برای   اقلام بسیارضروری وکلی  یک قانون خاصی درست کرده است- بقدری احمق هستند که مالیات زکات سنگین  را تصور کردندکه درست برعکس است چهل گوسفند یک گوسفندیعنی  دوونیم درصد همانزمان کشاورزان  خوشحال شدن ودراین جهت   کوشیدند  طلا ونقره بعلت  سکه شدن وپشتوانه مالی بودن مالیات اش   کم شد- خوب زراعت  ازنعمتهای الهی یکی خاک ودوم زمین وسوم باران وچهارم کود است کمترین   اقلامی قابل استفاده  است که از نعمتها استفاده میکند ولی کسی که خانه میسازد وماشین تولید میکند وغیره چه میز ان از نعمتهای  وانهم نعمت بسیار گرانبها  استفاده میکند- ولی مالیات اسلامی نداردالماس درست کند مالیات ندارد دوم امروزه اثبات شده است هرسیستمی چه انسانی وچه غیر  انسانی  ومادی  نمیتواند یک سیستم بسته باشد اگر چنین شد سرانجام نابود میشودوسیستم باید بازوبا انواع واقسام  باشدوشرایطی جهانی درتغیر است درست مانند کشتی دردریا باید  تدبیرهای خاص زمانی داشته باشد دراقتصاد الگوی ثابت نداده  اند مصداق تدبیررسول اکرم صلواته علیه وعلی علیه السلام  درانفال باهر فردی به طریقی    عمل کردند ازفردی هیچ مالیاتی نخواستندوهمه چیز راهم به  او  باز مین دادند وبعضی بیست درصد  سهیم شدن وبا بعضی هشتاددرصد سهمی شدندوبعدیک فاصله را انتخب کردن که ازان فاصله همهچیززمین  واب وغیره رایگان ولی صاحب زمین نمیشوند لذایک انسان مدبر ومطلع  باید رهبری رابعهده  داشته باشد-اقایان انفال  را جز بیتالمال کردند وهرکاری که خواستندبدون دلیل وقانون عقلانی عمل کردندوجامعه بشدت فقیر شد وخمس راهم قطع کردند ودراواخر عمر  ورشکست کردند اوگر و پ ل های کشورهای ثروت مندنیامیده بود طغیان میشد امروزه چرا الجزایر  با کشتی نفکتش شراب  به فرانسه میفروشد وگاهی  تا چهل وپنج درصد تخفیف میدهد وافغانستان با تریاک میتواندتااندازهای سرپا باشد وکشورهای اسلامی بجز کشورهای نفت دارند   تازه انهاهم فقرادارند واز تمدن  لازم بسیارعقب هستند وطفیل غرب هستنددرهمین عربستان تمام انبارها ی مهمات دردست امریکاپی است یک دفعه عربستان  یکواحد ی میخواسته است تمرین نظامی بدهد بعداز ساعت مقرر که انباردار   کارشا تمام شده است وبه خانه رفته است  ویک استوارسیاه پوست بوده است از خواب بیدار کرده که به ما مهمات بده ایشان گفته الان ساعت  استراحت من است میابیست زودتر می امدید ودرضمن من مست هستم ونمیتوانم حرکت بکنم ویک وبدو میشود فردای انروز امریکا بشدت به عربستان حمله میکند که چناچه این روش یک دفعه دیگر  اجرا شود ما ازعربستان میرویم یک کاناداپی  این مطلبرا نوشته است وبه امریکا فحش داده است که  شما این همه از عربستان سودمیبرید  وچنین با عربستان عمل میکنید-