بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—سردار صیاد خدائی  صید شد تا دل بزرگان وبسیجیان کربلائی را صید کند- وماند شهدای  ایالت وان  درزمان صفویه پاسخ ان دراوکراین  روسها خواهند داد وانزمان   اسرائیلی ها شیادی کنید یک خواری برپرونده شما اضافه شد تاشما به دام مرصاد فرو غلطید وانزمان  حقایق برای شما  اشکار میشود که دیگرنامی از کشور  اسرائیل درتاریخ نخواهند ماند مابرای رویت خورشید درانزما ن روز شماری  میکینم-