رر بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شحصی است- حماقت  دیگر  سایت وهابی کلمه- اینها سواد به معنای ىقیق علمی دانشگاهی  و حوزهای ندارند وچند کلمه خواندند ویک سری فرومول  به اینها یاد دادنندکه از وهبیت دفاع کنند وفکر میکنند کار به این سادگی نیست امروزه برای حل یک حدیث شصت سئوال بایدفقیه از خوداش  بکند  واینده معلوم نیست چندسئوال خواهد شد- یکی همین  مسئله عبدالله سبا است کهمیگیوند یهودی بوده است مسلمان شده است وطرف علی علیه السلام بوده است وپس غلو کرده است ببرای حضرت علی علیه السلام مقام ربوبیت قائل بوده است وبعد اورا درحدنبی میمدانسته است واخر بدستور حضرت علی علیه السلام دراتش سوزانده شده است دوماخذ بسیارمهم یکی بحار انوار ویکی کتاب  معزز ومحترم غول شیعه شیخ طوسی است ایشان حداقل سری به یکی ازکتب مرحوم نابغه  ایت الله العظمی عسگری رحمت الله  نزده است چندین نفر  از راویان بسیارمهمرا ایشان میفرماید جعلی  و وجودنداشته است اقایا ابوهریره ودگیر برای  حل مسئله برای اقای معاویه ساختند یک از انها همین عبدالله سبا است- اولا حماقت ایشان این است که تصور میکند هر یمنی  که دین قبلی او یهودیت بوده است  از نژادیهود است دیگر نمیداند مهمترین دین دریمن یهودیت بوده است داستان اصحاب خندق اتش دریمین رخ داده است که یهودیان که از اعراب هستندمسیحیان دراتش میانداختند وهمین طور هرکس مسیحیی بوده است او هم یهودی بوده است معاویه به کوفه امد- از ریس پلیس خوداش  پرسید که دشمنان مهم من در کوفه چه کسانی هستند- گفت که  باند وحزب عماریاسرکهمیگوثیندبایدانتقام  یمنی های که درجنگ  با معاویه کشته شدند گرفت گفت کیشود با پول  مسئله حل کردگفت بعضی یمین ها میشود کرد ولی طرفدران عناریارس نمیشود کرد ولی تعدادانهازیادنیست ایشان گفت اول  ترورشخیصیت کنید وسپس انهارابکشید درتحقیقات  مشخص شد حضرت یاسر عمار علیه السلام اول یهودی بوده است معلوم نیست واقعا اینطوربوده است نژاداش عرب است  عبدالله لقب وکنیه هرمومن است وسبا  یعنی یمنی  معاویه گفت این یاسرعمارپدرمنرا دراورده است از قرارمعلوم تعدادزیادی از یمنی ها درکوفه بودندبه شام میرفتند ومداوم میگفتند یاسر عمار نشانه حق وباطل است دست از معاویه بردارید و به سمت  علی علیه السلام بروید وموثر واقع میشد ودرکوفه  هم تعداد زیادی  یمنی بود  استان علی الهی – ساخته وپرداخته  دشمنان علی علیه السلام بودند اول مردششدنگ علی علیه السلام میشد وسپس غلو میکردند بعضی  نصیحت حضرت علی علیه السلام  میپذیرفتند وتعدادبسیاراندک عدد ده دادند که غلط است نپذیرفتند تصور میکردندحضرت علی علیه السلام کاری باانهاندارد که دصستوردادند دراتش بسوزند  وحضرت علیعلیه السلام بنظر میرسد که فرمودند این درسی برای اینده است که من موحد کامل هستم امادرکتاب  بحا رانوار وکتاب عظمت شیخ طوسی رحمته الله امده است امروزه اینمطلبی که علمای  شیعه درک کردند  را فهمیدند یک قانون حتی دریاضیات  تاچه حد درست از اب درمی اید حدوداش چقدراست تاکجا درست است واز کجا غلط است درعلم حدیث مهمترین مسئله تفسیر ودرک علمی حدیث نیست کدام حدیث درست است وکدام جعلی است مهمترین  بعداین حدیث چه میزان حدودرا درست  بیان میکند لذا حضر شیخ طوسی  بیشترین هنراش رادرشناخت حدیث جعلی قرارداد که بعضی مواقع کاربسیارسخت است  تزیه وتحلیل حدیث بخاطر شاخت جعلی  از صحیح   را ایشان تعیم داد ولی  چون مفصل بود   درکتاب نیاورد وشاگردان گفتند که ایندگاه  متوجه میشوند ایشن فرمودمن  راه شناخت حدیص صحیح مینویسیم و حدیهای درست راپشت سرهممیاورم وحدیث جعلی بعد میاورم متخصصین متوجه میشوندوبیادخودشان درک علمی کند چرا غلط است ابوهریره این  حدیث جعلی  عبدالله سباردرست کرد اول حضرت عمار یاسر علیه السلام در  جنگ صفین شهید شد ولی حزب اش درکوفه بودند وکسی دیگری رهبر  یمینی هاضد  معاویه نبوده است جز عماریاسر دو ایراد گرفتند اول علی علیه السلام نبی بوده است کهمنطلبی بحث میکنم کهابروی اقایان حفظ شود امام علی علیه السلام امام است بلاتراز نبی دراخرین لحاظ عمر درنهج البلاغه استکهاز ایشان سوال کردندمقام شما بالاتر است یا حضرت ادام علیه السلام ایشان ازهمه رسولان اثبات کردکه مقام اش  بالتر است حتی حضرت فاطمه سلام  الله علیها هم برای ایشان مائده اسمانی امده است دریک حدیث معتبر باهرا این چنین شده است که ایشان مشغول عبادت وا خانه  داری بوده است دم ظهر بوده است خواستند زودکارتمام کند غذا درست کند ویک دفعه متوجه بوی بسیارخوبی ذمیشوندتعجب میکندبه اشپزخانه میروند ومتوجه ظرف بهشتی غذا میشوند وهم حضرت جبرائل علیه اسلام برای یشان حدیثهای خاصی بیان کردند  ومعلوم نیست این کل حدیثها باشد—دوم فرمودندبه حضرت دعلی علیه السلام فرموده است من مقام ربوبیت دارم هم خداوندمنان دکتر است وهمیک انسان دکتر است هم خداوند منان رازق است وهم مادربه طفل رازق است شخص شما دارید جامعه راتعلیم وتربیتشیطانی میکنید وشماهم مربی هستید وخداوندمنان هم مربی است این درک اش مشکل نیست ودرست هم است کمی درحوزه شیعه حضور پیدا کنید وسعی کنید رد کنید ولی جواب دندان شکن اقایان هم یادبگیرید- انشااله