بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- حادثه دلخراش- کشتار  دریک شهر ایالت تکزاس که منجر به کشته شدن نوزده دانش اموز ابتداپی  ودونفر بزرگ سال شد-میتواند علت های مختلف داشته باشد  تیرانداز جلیقه ضد گلوله داشته اشت- وبنا برگفته مسءول شهر از گارد مدرسه احتمالا  عبور کرده است- بیانات اقای اوباما بسیار جالب است که درامریکا ما درای سیاست های موازی هستیم یعنی کار باند اقایترام\ است که احتمالا درقبل  دمکراتهای اینچنین میکردند- مسءله اوکراین ومسءله  تایوان- ومسء وعقب افتادن اسلحه فردی از روسیه ایران- وپیشرفت اسلحه درچین وگران شدن نفت  ومبارزه با اوپک مردم امریکا فرسوده کرده است ومیابیست یک شوک بزرگ  رابوجود اورندکه همیشه مسءلولین منطقه بیان میکنند ولی کک  نمایندگان نمیگزد- ضارب درسه مرتبه تیراندازی کرده است- البته احمقهای سیاسی  درامریکازیادهستند-  پلیس ادعا کرده است ضارب رازده است ولی مسلم است که ضارب با ماشین امده است ومیتوانسته است که فرار کند شاید انتحاری بوده است وهمه سوال شان این است که چه سودی از کشتن    بچه های کودک سود میبرد؟؟ ونکته مهم پلیسی ان است که ضارب همیشه  بامحاسبه جای امن راپیدا میکند وهنوز نام ضارب گفته نشده است وغالبا  یک مسءله کوچک سطحی باعث شده است ویا دراثر فیلم های تلویزیونی  تحریک شده است وداشتن جلیقه ضد گلوله برای  اولین بار است-  همه  وحتی اقا  ی جوبایدن مسءله ازادی اسلحه بشدت مطرح کرده است که بنظر نمیرسد که کاری کارستان شود