بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درحالیکه درشهر الید مراسم خاک گذاری است واقای بایدن  هم رفته است درتکزاس   سمینار  - گروه- ار-ان – ا- جمهوری خواهان عدم تغیر واصلاح قوانین فروش اسلحه افتتاح شد واقای ترامپ هم سخنرانی کرد وفرمودند به شیطان فحش ولعنت کنید  ونه به اسلحه -  راه حل  نهائی حل مشکلات  کشتار  روز افزون  با اسلحه—یک سثیاه پوست تکزاسی میگوید من ناامید هستم سال ها است برای حیات سیاه پوستان درتکزاس   فعالیت میکنم وهیچگونه تغیراتی  رخ نداده است حال میگویند تاکتیک پلیس غلط بوده است  پولیس میگوید افراد من از این نوع  کشمکش ها مریض شدند وقواین تیراندازی هم را باید لحاظ کنند پلیس  نمی بایست قبلا  شلیک هوائی کند که قاتل به داخل کلاس برود ودرب را قفل کند ومقداری با وسیله موسیقی   نواخته است وشببخی ربه خانم معلف گفته است ویک پیام با پرچم قرمر به  سایت خوداش فرستاده است وتک وتک دانش اموزان را زده است- جناب سیاه پوست معتقد است که جوان بالاتراز پانزده سال چنان که پلیس مشکوک شود درخیابان وملا عام بایدمورد بازرسی قرار دهد وبیشتر  جریان راسوق میدهند دران حالت بهترین کار کدام است  اگرخان معلم وبعضی داش اموزان عاقل اسلحه داشتند که چنین نمیشد درهرحال   خبر نگار سی – ان –ان از خبرنگار مجله اتلانتیک  میپرسد بیاد مردم حق داشته باشند که ریس جمهمر  یرا انتخاب کنند که قول دهد اصلاحات زیادی درباره اسلحه بکند ایشان میگیود که حق مردم مسلم است وماهم ازاین حق دفاع کردیم ولی تازمانی که نمایندگان جمهوری خواهد  حاضر به همکاری نیستند  امکان نا پذیر است قوانینی که مدتها مردم را مسحور میکرد که تمدن یعنی فرهنگ امریکائیولی مردم  میگیوند دیگرما تسلیم نمیشویم وتا راه حل واقعی مبارزه خواهیم کرد