بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است- کاملا مشخص میشود مسعود رجوی  عامل فرانسه بوده است ومنافقین بدون که بداننددرتور فرانسه بودند وانها مثلاسازمان چریکهای فدائی را مداوم لو میدانند-من از گروه رزمی  خودمان اطلاعی نداشتم فقط دونفر از خانواده معزز ومحترم مومننصب  رحمتالله علیم اجمعین یکی ازانهاتوسط  قاچاقچی کرمانشاهی که ایشان بهعراق میبرد ومیاورد بخاطر پول کلان لودادمداوم درخانواده اش اتفاقات افتاد ودرددلی گرفته که دکترهاگفتند علت انرانمیدانیم به شیراز طلب حلیت کرد وان ساواکی که اورافریب دادبودکشت- شخصی بنام بنفشه باسازمان درگیر شد وچیز هائی  متوجه شدهبودسرقرار  که امد  مسعود رجوی به ساواک تلفن زد واورادستگیر کردند وگفغتند همه اطلاعات رابدهی ازاد میشوی او متوجه شد که اورا لودادنهمه چیز را گفت ولی کسی از منافقین را دستگیرنکردند جز عده ای خاصدرروزنامهئهای انزمان نوشتند که شاه گفته است که اینمسعودرجوی کیست که نمیگذارند ما اورا اعدام کنیم- ودرزندان همکاری زیادباساواک تا از اسرار علما ومسلمانان واقعی سردربیاورند شخص حضرت ایتالله مرحوم ربانی به یک گروه ما بیان کردتد ولی پس از انقلاب چون فضابرای نها  بهترشد اقداماتی کردندولی خیلی زود  طرفداران انها برگشتند ومداوم درو میشدند تامجبورشدندفرار کنند