بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است- باالهام-ازکتاب استادمعزز حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی—تفسیر قران جز سی- اخرین سوره سوره ناس وسوره فلق یک سری مطلب را باهم تکمیل میکنند—چون انزمان  انسان ها بشدت از راه انبیا دور شده بودند و راه خود را یقینی میدانستند- به حدی  فرزندان خود را مثلا بر ای بت قربانی میکردند یا ده شتر سرخ مو گران قیمت به خاطربت دربیابان ها رها میکردند کسی هم حق نداشت ازانها کوچکترین استفاده ای ببرد- تغیر این افراد کاری بس  سخت است- امروزه مسائل دیگری وجود دارد- خداوندمنان بعضی از علت انکه افرادبه سمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمی ایند- مشخص مینامید—یک علت وسوسه شیطانی – است- حقایق تکان دهند را مشخص میکند- اول شما در مقابل وسوسه شیطانی  ضعیف هستید- اینطور خلق شد ید-!! وراه نجات شما توسل به خداوند منان وپیمودن راه الهی است- دوم شما درعلم ودانش  بسیار فقیر هستید- وبه همین علت زود گول میخورید وتحت تاثیر شیطانهای جنی وانسانی قرار میگرید بهترین سند- تاریخ است که چقدر افرد بلوف زدند که راه راپیدا کردیم وعالم هستیم وچنین هستیم وچنان هستیم وچنین عمل میکنیم-اخیرا درکتب درسی تعلیم زبان انگلیسی متعلق به دانشگاه کمبریج- بخوبی روشن که چه کتب درسی  وچه درکتب درسی  زبان انگیسی اکسفورد- یک خانواده چینی  مطرح است که اخیرا کمبریج بحثی  از چین وویتنام دارد ولی یکفرد بنام کریم- صورت این فرد غیر متوازن دراز است ولباس حد بوق پوشیده است- درسن بالائ هم است- در کتاب انگلیس ی کبریج سه تا مقاله اینترنتی  که افراد از کشورهای مختلف که بازدید کردند درسایت خود ثبت کردند یکی از مقالات درباره شهر شانگهای  چین است- مینویسد من درخیابان باند هستم که مرکز خرید وهتل ها است بقدری مغازه ها درزیبائی واجناس بی نظیر هستند که سه روز کافی نیست وحداقل شش روز باید باشد تاحدی بتوان-تاحدی  انرا مشاهده کرد – چطور این اتفاق در زمان الستعمار انگلستان وامریکا درچین رخ نداد؟؟ که شما دم از حقوق بشر وکمک  ویاری وغیره میزدید ارژآنتین- ازلحاط منابع طبیعی به مراتب از دانمارک ونروژ وسوئد غنی تر است  چطور ازانها عقب تر است- همان طور که ایرانیان درعلوم درخاور میانه حرف اول میزدند  ارژاتینی هاهم در امریکا لاتین این چنین هستند- انهارا مشغول کردن به ساختن- تلسکوبهای بزرگ وموشک ولی مهار اب ها وپیشرفت کشاورزی وصنعت متوقف شد وحتی اجازه سرمایه گذاری خارجیان درانجا نمیدادند حالا برعکس شده است هم تصور میکردند پایگاه نظامی امریکا وارتش  ارژانتین مداوفع حملات موشکی شوروی  وشرق به امریکا ی لاتین است- ان خانم ریس جمهور سابق  بیان کرد ارتش ارژانتین نیازمند خرید دونوع رادار است یکی کمتر از سی متر را  رصد کند- که امریکایی ها به ایشان ندادند وا یشان از ایتالیا خرید ویکی بیشتراز سی متر تاحدی بسیار بالا باز امریکائی ها ندادند وایشان از چین خرید دراین کتاب  از جائی نزدیک به پایتخت ارزانتین درحدود سی کیلومتری ان که به نام شهرک بربر نام گذاری شده است ( تایگر) که معلوم میشود سرمایه گذاری خارجی عطیم انجا مانند شهرک های ازاد تجارتی  بوجود امده است یک پاساژ به طول یک کیلومتر است چرا قبلا این شهرک بوجودنیامد- اقای امریکا که هینهمه بوق وکرنا میکنید- خداوندمنان همین را میگوید تحقیق کنید تابفهمد انهائی که ادعا میکنند اولافقیر علمی هستند وبلوف میزنند انها مانندشما درتحت تاثیر شیطان هستند- یک نکته ارتکازی بیان کنم این کتاب گویا ترجمه شده است- درداخل متن کتاب انگلیسی میفرمیاد برای مشغولیات خانم ها دراین پاساژ رقص تانگو میکنند که این رقص اصلاتا جزو فرهنگ ارژانتین است درترجمه چیزی دیگر نوشته شده است- درست که یقینیات ما با یقنیات انها فرق دارد وماحق داریم باهم وارد چالش  وکنکاش شویم وبه انها بگویئم شماعلامه دهر نیستید وبهترین علم متعلق به وحی ناب است ولی درست نیست مثلا فردی از گوشت خوک تعریف کند وماترجمه کنیم که گوشت جوجه میخورد- انسان اول مربی بودن الهی را خوب درک کند علم وپروش الهی خوب درک مند وسپس قدرت الهی را درک کند خودبخود خداوندمنان اسوه ومحبوب مردم میشود یعنی اله مردم میشود