بسم الله الرحمن الرحیم- بعضی از اقایان کشیشهای –نو ظهور که در شناخت اسلام بسیاربی سواد هستند به تمام اباطیل که درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- واسلام نشان حماقت عظیم انها است- اول نسبت بله دین مسحیت هم اطلاعاتی ندارند وکه کتاب انجیل که چاپ کردند گویا یک بارنخواندند ویا نمیتوانند نکات اباطیل را بیان کنند- اولا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیش از هزار معجزه داشته است-به هیچ وجه سنگدل نبوده است وبسیار هم دلسوز ومهربان وباگذشت بوده است- وتکام تکالیفی که انجام داده است براساعق هم درست است به کتب ناب شیعیان مراجعه کنید به حکمت های ان دست پیدا میکنید- کجای قران فرموده است تمام زنان جهان درحقیقت زن پیامبر اکرم صلواته الله علیه است- بیش ده زنان درقید حیات باشند  نمیتوانند پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم  زن بگیرد- درحالیکه حضرت مسیح علیه السلام فرمودند من نیا امدم که واوای از تورات نسخ کنم پس از ایشان میتوانسته بی نهایت زن بگیرد این که فرد مسیحی نیمتواند بیشا زیک زن بگیرد یک استنباط غیر شرعی توراتوانجیل است که کشیشان  المانی انرا ابداع کردند- این همان پیغامی است به  به جناب  یوسف نجار که نامی از ایشان درقران معجزه که شمارا به زانودراورده است- نیست واصلا حضرت مریم علیه السلام از طریق مادراش برا ی ابد وقف  معبد بود ونمیتوانست ازدواج کند از طرف خداوند- که قر نها قبل به زبان نبی خود حضرت :" اشعیا:" علیه السلام فرموده بود-: " بنگرید- دختری  با کره  ابستن خواهد شد- وپسری به دینا  خواهد اورد- :"- شما بقدری نادان- هستید که این اباطیل انجیلرا قبول میکنید- حضرت مریم سلام الله علیها- باوجود انکه میدانسته است که صاحب فرزندی  بنام عیسی علیه السلام  الله خواهد بعقد جناب یوسف تجار درامد وشب قبل از زفاف جناب یوسف نجار خواب دید کهخداوندمنان درخواب به ایشان وحی کرد پس ازانکه فرزند متولد شد ایشان همسر خواهدبود-؟؟- حضرت یحیی علیه السلام- میفرماید به یهودیان-": ای افعی زادگان- چه کسی  گفت شما از غضب  اینده خدا بگریزید( همین افعی زادگان کتب تورات وانجیل رامغشوش کردند)- پیش از انکه شمارا تعمید دهم- باید با کاری شایسته- ثابت کنید که از گناهان خود توبه کرده اید": بااین فکر که ما یهودی  وازنسل ابراهیم هستیم- خودرا فریب ندهید- این افکار بیهوده است دقیقا قران هم همین را میگوید—خداوند منان میتواند از همین سنگها- نسلی  برای ابراهیم علیه السلام بوجود اورد—وحال تیشهداوری خداوند منان برریشه درختان گذاشته شده است- هردرختی که ثمرنیاورد بریده ودراتش افکنده  خواهد شد—من انانی راکه از گناهانشان توبه میکنند—بااب غسل تعمیدمیدهم—اما شخصی  دیگری خواهد امد منظور حضرت عیسی علیه السلام است- که مقامشد خیلی برتر از من است- انقدر کهمن لیاقت ندارمکفشاهایش  را پیش  پایش بگذازم- اورا شمارا وبا روح القدس  واتش الهی تعمید خواند- او کاه  را از گندم  جدا کرده وانرا دراتشی  خاموش نشدنی  خواهد سوزاند- اما گندم را درنبار جمع خواهد نمود- پس دیگر با اب نمیشودتعمید کرد یافرد دین الهی را میپذیرد و وحی که حضرت روح القدس میاورد- خودرا پاک میکند ویامخالفت باوحی حضرت مسیح علیه السلام کند به لتش وغضب خداوندمنان میسوزد- پس کل انبیا علیه السلام هم رحمت داشتند وهم غضب داشتند وافاد اگر به تکالیف الهی عمل کنند- به رحمت میرسند وگرنه داخل اتش الهی خواهند شد وبالاترین رحمت هممتعلق به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم است طبق ایه قران مجید—دروغی درانجیل—مینویسد –حضرت عیسی علیه السلام- در زمان سالطنت- هیرو دیس  درشهر _= بیت اللحم بدنیا امد – یعنی شهر گوشت چون  دران شهر برای فقرا غذای گوشتی میپختند  ونذر میکردند—دران هنگام چند مجوسی ستاره شناس  از مشرق زمین  به اورشلیم امدند----- درادمه- وقتی  این مکطلب بهگوش هیرودیس رسید- سخت پریشان شد -تمام مردم اورشیلم نیز ازماجرا اگاه  یافتند- از ایشان  پرسید د- طبق پیشگوئی پیامبران- حضرت مسیح علیه السلام درکجا بدنیا می اید- ایشان پاسخ دادند- بایددربیت اللحم متولد شود- انگاه هیرودیس  پیام محرمانه ای برای مجوسیانستاره شنا فرستاد- که درحقیقت  حضرت عیسی علیه السلام بکشد- ولی ستاره شناسان- اما درراه بازگشت به وطن از را اورشلیم مراجعت نکردند – زیرا خداوندمنان درخواب به انها فرموده بود که از رادیگری به وطن بروند—اما طبق گفته ستاره شناسان ستاره دوسال پیش ازان ظاهر شده بود-