بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-اخیرا توسط  خانم  فرنگیس کبیری که خود نیز ازشعرای شیراز هستند با شاعر معروف شیراز  جناب اقای  مهدی مباشری  رحمت الله علیه اشنا شدم که خانم کبیری شعری از ایشان دربراه کربلا که سجل واستراتژی کربلا را مشخص میکند که با گویش امروزی شیرازی  بنگارش درامده است- ارائه میشود- اول  دراطراف پلی کپی چند نکته نوشته شده است مرقوم میشود- گفتی که میخواهی که مسلمان باشی- اول قدم ان است که سلمان باشی- وابسته به هرملت ودینی هستی- فخرتو دران است که انسان باشی—بیچارگی جهان عوام الناسند- دیندار نمایان خدانشناسند—بسیاری ازاین به مصلحت دینداران-موستوجب  تیغ حضرت عباسند—اگر یک حق –چرا هفتاد ائین- چرا بین مذاهب نفرت وکین –چرا بانام دین انسان ستیزی- خدا فرموده لا اکراه فی الدین—منفورترین تروریست ها ترور کنندگان افکارند- هرفرد که شایستگی نام انسان  را دارد –باید درحد امکان با تروریسم مبارزه کند-کربلا- کربلا ر هرکسی  زیر ذربین وجدان ببینیم- نه که پشت عینک-فلان وبهمان ببینیم- کربلا یه اتفاق دینی وسیاسیه- پی ورشضمعنوی ویه سمتشم-حماسی- کربلا  یه ازمون وسط شک ویقین- -- توپوست دورنگیش بشکنومغزش راببین---- کربلا مدرسه دین وکلاس غیرت --- چهارده قرن که واسی تمومه دنیا عبرت- کلاس اول درس زندگی معرفت –موندن باعزت مردن باشرافته-می نگفت من اومنم که ظلم ظالم نباشه--- هیچ سرمستبدی- سرخود حاکم نباشه- خون به شمشیر مگه پیروز نمیشه؟؟منتظریم---- می شب تاریکمون روز نمیشه؟؟منتظریم—تو که  هی همش میگی اگر درکربلا بودم—یاور اقا حسین دشمن ظالما بودم؟؟- اگر مردیراس میگی- همه جو- زمین کربلان- ---- هرکجا که زوز باشه مصیبت ورنج وبلان- تو عراق ای روز چقد ادم کشته میشه---خون مشتی بیگناه به در ودیوال مشته میشه- سوریه که بیشترلز ازچهل هزار شهید داره- شام امروز که زیاد تر از قدیم- یزید داره—هرستمکاری به هر اسمی- یزید مگر نه؟؟---شر خون بناحقی – خون شهیده-مگه نه-؟؟- ا مسلمان ای همه خون بناحق ندیدی؟؟ ---- ای همه ظلم وستم میبینی- بازم تمرگیدی؟؟- من خجالت میکشم-بگم::فلون فلون شده---- از بری بعضی شما- دین خدا دکان شده-= --بعضیا که ازبری پست ومقام دین میخوان---- پله ام فقط واسه ی فقط واسه ی نهار وشام دین میخوان—عینهو بوقلمون نباش ورنگ عوض نکن- نون نخور به نخر روزو- نقضت غرض نکن—ای همه خون بناحق- چه کسی جواب میده؟؟--- به لبوی تشنه ازادی چه کسی اب میده-؟؟ تموم مردم دنیا- نون وازادی میخوان- میهن بی  انگل-اروم-وابادی میخوان- وختی ازادی نباشد- حق وباطل قاطیه- ---- همه حق میگن شما بگید  حق با کیه؟؟ کربلار زیر ذربین وجدان ببینیم—نه که پشت عینک فلان وبهمان ببینیم