بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای ترامپ دیگر برای عرضه اهداف اش دست به تاکتیک های حراج ساز ی زده است- وبقول حضرت سعدی رحمت الله علیه از قضا سنکجبین  سودا فزود- همان عامل که حیات رابرای انسان فراهم میکند فرشته حیات بقول حضرت ملاصدار از عجائب است که مرگ راهم فراهم میکند سیاست زمانی شکست میخورد که تعادل مثبت به بی هنجاری تبدیل میشود چه درطبیعت وچه درانسان  هر زدوخوردبی سازنده نیست زمانی که بقول غربیان سگ وگربه شد  فاتح اش خوانده میشود بقول انگلیسی ها سیاست- یعنی میخ زدند به قطعات چوپ که جعبه ساخته شود وضدان میخ ها رابیرون کشیدند است که جناب اقای ترامپ درحال انجام دادن است ولی نمیداند فرهنگ امریکای  برامده است از هفتاد دوملت است که دارند میخ های خودرا بیشتر فرو میکنند ظریفی میفرمود سیاست هر کشور وروند هرکشور از دادگستری اش مشخص میشود نه چیزی دیگر  وبقول استادمعزز مرحوم حضرت ایت الله حائری شیراز ی رحمت الله علیه خداوند درکار پاکساز ی افکار عنکبوتی است- طریقت منم منم- کهتعادل ونظم چهانی بهم بزند چه درطبعیت بعلت حرص وطمع درچه درسیاست- این اتش افروز ی وطوفانها بوجود می اید تا انسان درجهت اهداف خداوندمنان جل وجلاله الشریف گام زند وتنهاراه چاره راه امامازمان علیه اسست-با شافعی نگوئید این م