بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است درگیری ایران وگرجستان-قبل ا ز نوشتن این مقاله- من تحلیل خودم رادرذهن خودم مرور کردم به این نتجه رسیدم که بقول سفیر گرجستان در تهران سیصدوپنجاه هزار مسافر یراین به گرجستان درسال درحدود 400 واندی مورد باز خواست واقع شدن طبیعی است کشور گرجستان وغرب با افراد کمی لا ابالی کاری ندارد- با افراد خاصی برخورد میکند واز طرز کار مشخص بودواقعیت رادقیقا شفاف بیان نمیکند یکنوع موش مردگی که از تکنیک های کشورهای غربی دارد استفاده میکند جهان سوم از خوداش متاسفانه درکوهوشی ندارد گرچه کشوری مانند گرجستان که تمدن بسیارقدیمی است حضرتاستادمعزز مرحوم ایت الله حائری عزیز رحمت الهعلیه – میفرمیاد- استعمار یعنی تعطیل فکر- نه به ان معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید- بلکه به ان معنا که- فرصت ندهند- شما فکر کنید—استعمار نو- استعمار رسیدن به جواب قبل از رسیدن به سئوال است- جناب اقای ترامپ- باروش جدیدی میخواهد هژمونی امریکا رادرجهان پیش ببرد- ونمیتواند شاهد باشد که درامریکا اتشفشانی میشود- درگرجستان ارامش است وبدنبال یک ملیارد دلار دادوستد را به سه ملیارد دلار باایران بر ساند این یعنی اب کردن درخون اقای ترامپ است- به یک مجله گرجستانی رفتم- مقاله ای درباره ایران وگرجستان نداشت- دریک مقاله دقیقا داستان لحاف ملانصرالدین گرچی ها از امریکا یادگرفتند که مردم راچگونه ساکت کند که بیان خواهم کرد وفرانسه به متخصصین گرجستانی سه ماه ویزا وکار میدهد وبرای پول دارهای گرجستنانی بشرط خرید موقتا ششما ه اجازه میدهد روز گذشته خان ریس جمهور خواسته بوداز یک کاخ قدیمی باز کند برای اولین بار گردان زن پلیس دران محل نقل مکان کرذده است ونرده گذاشته است وریس احزاب مخالف باعده ای پشت نرده ریس جمهوری هنوز عرق اش خشک نشده اعتراض به قوانین اساسی شروع شده شده است که سردراز دارد واز لا میله به پلیس گل میدهند وریس گردان پلیس به انها میگوید- اگر مرد هستید با ایشان کشتی بگیرید-کامل روش جدید اقای ترامپ به سبک گرجی درحال پیاده شدن است وخانم ها حقوق مدنی خودرا خواستار شدن هیچ چیزی با ارامش وگفتمان صلح مدارپیش نمی رود- در گوگل این عنوان جست وجو کردم- اتفاقا یک روزنامه بنام گرجی نو دریام مورد مقاله داشت- به تحلیل توجه کنید از زمان هخامنشیان تا سا سانی همیشه اروز های پادشاهان ایرانی فائق شدن بر خاور میانه بوده است وهم چنین جنوب قفقاز وبخش از اسیای مرکزی – جنگ سرد امریکا با ایران که دران تحریم غرب همیشه بعلت مسائل اتمی-برعلیه ایران بوده است وایران سعی کرده است پاسخ امریکا را در گسترش نفش خود درمنطقه داده باشد- لذا اقای ترامپ هیچگونه اهرمی که بتواند ایران رامحدود کند ندارد واز طرفی جریاناتی که امریکا برای ایران وترکیه وروسیه ایجادکرده است این سه کشور یک اتحادمثلت دادند- برای حفظ اقتصاد وقدرت ساسی ومبارزه با امریکا خاورمیانه وجنوب قفقاز وبخش از اسیا مرکز ی با بخش عمده- برای رسویه که همیشه رقیب سرخت منطقه است وتقشیم بعدی بین ایران وترکیه که جاه طلبی ایران سایه برجاه طلبی ترکیه افتاده است ونمونه ان مسل لوله کشن نفت اریان به اروپا بود که بهترین راه از گرجستان ویا اذربایجان انجام میشد ولی ترکیه جبران ونفت ایران از طریق ترکیه اروپا میرود وغرب میخاست از طرق گرچستان واذربایجان وارمنستان یک خط قطاربه اروپا کشیده شود ولی منفعت زیادنداشت وهزینه سنگین بود وخط قطارایران توانست کارامد شود ومابقیه ماجرا اصلا ایشان درک نمیکند که ایران به کمک همسایگان که مسلمان هم هستند ودتحت فاشار غرب واقع شدندومظلوم هم میباشند واین امریکا وغرب است درمنطقه تاخت وتاز میکنند چه ربط ی این مثلث به جاه طلبی دارد امدی است واقع کشور متمدن خودشان رانبازنند وفریب غرب فتنه انگیزرا نخورند وهمان معصمیت وشفافیت وعقل را ملاک قراردهند-انشالله