بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است بدنبال یک نظریک متخصص درباره- پیداشدن گاز-ترکیه  در دریا- انرا تکتیک انحرافی برای  قوت قلب دادن به ملت میدانست-ترکیه درزمان خلافت اقای اردوغان-مداوم روبه تیرگی گذاشته است- ترحیمات  امریکا عدم سرمایه گذاری-جهانی- سقوط ارزش پول لیره ترکیه ومشکلات کورنا بخصوص درجهت  گردشگری- وغیره- وسیاست  گیچ کننده-درحالیکه بااسرائیل رابطه تنگاتنگی دارد – واسرائیل سرمایهگذاری بالائی درترکیه کرده است درخیلی موارد ضد اسرائیل-عمل میکند- حفاری در دریا کارامریکابود-که متوقف شد گرچه اقای اردوغان فرمودند  درظرف سه سال وارد مدارمیشود  ویک مسئول وزارتی فرموده است-که دراطراف ان چاه های دیگر زده میشود- بیشتر جنبه روحیه بخشی دارد-مندیروز خواستم سری به روزنامه معروف- حریت بزنم- باز نمیشد با فییلترشکن وارد شدم-کامپیوتر قفل کرد بانود انلاین که یکیازبهترین انتی ویروس های امریکا است بیان کرد مانمیتوانیم- ویروس انر را پاک-کنیم از کلینر استفاده کنید درحدود128 ویروس-وارد شده بود که بارها کیننر پاک میکرد گاهی فقط 12تای انرا پاک میکرد-من زمانی روزنامه رادیدم- بسیار تعجب کردم- یک روزنامه بسیارقوی بود که همه کهمقاله داشتندکه بسیارهمبود عالیترین تخصص هاراداشتند واخبار زیادی داشت وستون نظریاتمردم فوقالعاده قوی وبسیاربود بشدت تنزل کرده چیزی زیاد برای گفتن ندارد وتنها چهار مقاله دارد که سه تاان سیاسی نیست فقط یک مقاله سیاسی دارد توصر مکین این ویروس ها کارامریکا است- زیرا بعدازکودتا دراین روزنامه پاک سازی عجیبی شد که بعضی ازانها زندان رفتند- ودرب اش مدتی بسته بود ومامورین اطلاعات در داخل روزنامه بودند حال روزنامه طرفدار دولت است- واقعا جای تاسف است که درزمان-سکولار وضع بهتری دارد تا زمان خلافت—این مقاله سیاسی-مقاله بدی نیست- یک نکته جالب دارد-دوران ارامش ویقین وقابل محاسبه-تمام شده است دوران شعارهای مفتکی است- هرلحظه ممکن است حدیک شعارتمام شود وشک اور شود- امایکنکته مسلم است مسائل ترکیه مستقل حل نمیشود در رابطه ترکیه- امریکا حل میشود ولو بهگاز دست پیداشود که هنوز وضع اش مشخص نیست- وباتولید گازهم وضع مشخص نیست-ترکیه برای انکه مسئله داخل  ساکت کند  باید  مسئله به جای دیگربرود- یکی بحران لبیی است که درحال  ساکت شدن اتشفشا ناست مسئله مصر است انجاهم ساکت شده است مسئله یونان است که شکایت به سازمان ملل متحد رفته است- داعش است که اخیرا درحال کشف انها هستد- پ پ کا-هزاراندی کشفشدند وتبدیل به پ پ کا خنثی شدن – زمانی کرد  باوجودانکه سنی ومسلمان است درجه دو است وهیچگونه اراد ه ای ازخودندارد- طبیعی است سربشورش میگذارد وخلافت را بزیر سئوال میکشاند ایشان میگوید که پ-پ- کا تابحال48000 را کشته است- ودرلیست امریکا- انگلستان-تروریست است پس همکاری امریکا باانها درقتل این افراد شریک هستند درحالیکه امریکا چندی قبل به کمک پ-پ کا امد که بخاطر حقوق بشرازانها-حمایت کند وخلافت نپذیرفت واقای ترامپ هشدار داد-وتحریم کرد دخالت یک کشوراجنبی  کافر ومعلوم الحال- ازامت  سنی- بسیار خنده اور است امید است که اقایان اندکی با اسلام بازی نکنند که خدای نکرده اسمانهم وارد معرکه شود-انشاالله