بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – سنت الهی –امام معصوم- تعداد ی سنت الهی درقران امده است- بخصوص درمورد انسان – سنتهای الهی مختلف قران واحادیث بیان میکنند-کلمه_ شی _درقران یعنی مخلوق- برای شی تعدادی سنت الهی- بیان شده است که این سنت ها  دائمی هستند وثابت هستند- مانند قوانین فلسفی که دائمی هستند- درقران میفرماید- حضرت موسی علیه السلام بنزد فرعون که رفت- او از ایشان پرسید توچه هدفی داری – درسوره– -طه –و وسوره  شعرا-ایه78 میفرماید- خدای من هرشی را که خلق کرده وسپس هدایت با او عطا کرده است-منظور حضرت موسی علیه السلام این است پس من نماینده خداوندمنان هستم ومیبایست هدایت را بعهده بنی اسرائیل را بعهده بگیریم چرا قبطی رابعهدهنمیگیرد گرگچه انهادرجریان واقع میشوند واندکی از انان هدایت را میپذیرنند ومیابیست بنی اسرائیل رابفرمان الهی به سمت فلسطین ببرند-  ایشان دلیل روشن خواست واین بیان راحضرت موسی علیه السلام پسندند تعدای معجزات انجام گرفت  کهفرعون انهاراسحر دانست وگفت دروز معین هرکس درسحر برنده شده او رهبر خواهد شد ومابقیه داستان- این هادی وراهنما بایدعلامتی از جناب الله داشته باشد-تاشناخته شود- ودرضمن به صفات ممتازه ای هم مجهز باشدکه شایسته این انتخاب  باشد- ومردم باید بدنبال چنین کسی باشند- وخودحق ندارند-که هادی الهی تعین کنند- ازجملهدرسوره حدید-ایه 22- وسوره اعلی ایه3- باز یک سنت الهی مطلق بیان میکند- هرشی اندازه هائی دارد که ماان اندازهارا مشخص میکنیم- حال این اندازه چگونه بدست میاید باز این اندازه ها توسط هادی الهی بدست  ما میاید وهراندازه دیگری باطل است- سنت تبشیر وانذار- هرچیز که باید انجام شود بشارت داده میشود دربشارت پاداش نهفته است- وهرکاری انجام نشود انذار میشود  که مجازاتدران نهفته است- این دین کلا امانت است دراعراب امانت داری  بسیارمهم بود- کلائی را به امین میسپردند وپول لازم را میدادند که روقت کاروان به مقصد خاصی برود  بهان بسپارند که فلان کس بدهد مانندپست امروز  این استعداد های انسان امانت است باید طبق هدایت از ان استفاده کند وانرا پرورش دهد بخاطر شهوات وبخاطر غفلت ها وسستی ها وغیره این فلرد به امانت داری خود عمل کرده است ومجازات میشود هیچ کس دیگری حق ساخت دین ندارد –خداوندمنان قبل از بیان حفظ امانت که یداند کاری بس مشکل است- چند ایه قبل ذهن را اماده میکند میفرماید ازتو پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- درباره زمان قیامت میپرسند- بگو علم ان درنزدخداوندمنان است-وچه میدانید شاید قیامت نزدیک باشد نزدیک هم برای عده ای است زیرا درنبرد باحق کشته میشوند- ولی انها انرا نقطه ضعف پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم است گویا به سه قسمت تقسیم میشوند وعدد میدهند- این یک حالتی است دراثر تربیت غلط – وعدم خودسازی  درانسان این صفت پیدا میشود—دراول لجاجت است وسپس شقاوت است عین قوچ گردن کلفت حاضر بکشتن وکشته شدن  است مانند یزید ومعاویه حال معاویه تاحدی سیاست بازبود امروزه داعش  اقای ترامپ-صدام رضاشاه وغیردر صدر اسلام پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حکومت به اقای عمر رسید- چند سپاه با عدم درک تاکتیک نظامی به سمت ایران فرستاد شکست خوردند- ترسید گفت من دیگرسپا ه ای نمی فرستم- ایرانی مثلا قوی تراز ابرهه هستندبا فیل میایند ومکه رانابود میکنند حضرت علی علیه السلام مخالفت کردند که بایدسپا هی برود وباین تاکتیک بجنگ که فرمانده بیاد درعقب لشگر باشد وغیره عمر قبول نکرد انها دودسته شدند عثمان دردسته علی علیه السلام بود شما خدا  دراین قضیه دقت کنید ایشان فرمودندمن شخصا از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شنیدیم که هرگاه احتلاف ایجاد شدان دسته ای که درست است که علی علیه السلام دران دسته باشد-جناب عمر پذیرفت- از حضرت علی علیه السلام پرسیدند فرمانده لشگر کی باشد ایشان فرمودند ابن عباس - دسته عمرسخت عصبی شدند که ماحرف دسته شماراقبول کردیم وعدالت حکم میکند اینجانوبت عمر است ودسته ما بزرگتراز شما است جناب عمرهم خالدبن ولید راانتخاب کرد- وعجیب است که باوجود شواهد تاریخی مسلم  گفتنداین فتح بدست اقای عمربود واگر ایشان نبود فتحی درکارنبود-ادامه دارد