بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یکی از شخصیت- های اقتصادی  درباره توسعه-فرمودند- که ایران این اشتباه را کرد-که دنبال- ایدولوژِی کردودرحالیکه میبایست دنبال اقتصاد برود- ایشان قبول واهدکرد خداوندمنان بهتر میداند- ایدولوژی میفرماید-که تاز مان ظهور زیاد ثروتمند نشوید زیرا وحشی ها- بخاطر ثروت استعمار میکنند ومیکشند- البته حدیثی است که قیامی  ا زقم شروع میشود  وانزمان ایران قدرت نظامی  همه دفاعی دارد وهم هجومی دارد- تازمانی که قدرت دفاعی انسان نداشته باشد صلاح نیست که زیادثروتمند شود-موردهجوم وچپاول واقع شود جناب اقای عمر ازرسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم پرسید چرا بابلی  ها ثروتمند هستند وما نستیم- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-جوابدادند انها کاری به اخرت ندارند-خداوندمنان رحمت خودرادردنیا به انهامیدهددرثانی برای مردم این وضع بهتر است- سپس درجائی فرمودند  خداوندمنان حضرت جبرائیل علیه السلام رافرستادپیامبر اگرناراحتی هستی –منکوه احد را طلا میکنم- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم ازحضرت جبرائیل علیه السلام سئوال کنم قبول بکنم فرمودندخیر همین وضع خوب است- فرهنگ جامعه هم مهم است تاریخ نشان میدهد کشورهای ثروتمند ولی بدون ارتش قوی –چپاول شدند وبه به بردگی کشیده شدند-وزمانی که فقیر شدند مبارزات شروع شد انها کنار کشیدند ولی درفکر چپاول تا انتهای تاریخ هستند واز راه ای مختلف چپاول میکنند هم از لحاظ خارجی وهم از لحاظ داخلی میبایست ظرفیت پیدا شود واین ظرفیت را تنها ایدولوژی میدهد از جناب عثمان گرفته تادیگران-حتی تقوامخودرا وتاامت خودرا ونژادخودرا چپاول  وحشتناک کرد حالاچپاول مادی  بکنار انهارافریب دادوخود را  خلفای بعدی که جنایت کاربودن اسوه کرد هرگاه از معاویه سئوال میشد اینراه شما راه اسلام نیست میگفت شمادیندارد هستید ویا اهل مدینه انها درمقابل چپاول عثمان ساکت هستند وهرچه بکند باجان ودل قبول میکنند پس شماحرفی نزنید وباز نیمه وحشی  بخاطر ثروت دنیا ایشان راکشتند تمام قضای خلفای  برای ثروت دنیا بود فقرا نجات پیدا میکردند وکم کم به سمت شیعه حرکت کردند درتغیرانها نقش سازنده داشتند وانهاهم حتی امامان پاک وانسان دوست کشتند –که جریان شیعیان ساکت وخاموش شود وطغیان ها شروع شددرهرحال ایدلوژی مهم است غرب هم ایذدولوژی سرمایه داری  باعث پیشرفت شد وامروز باعث شکست امریکا میشود  حدیث است درسراسر جهان هرپرچمی –که بلند شود  وپیشرفت ایجادکند بعلت حماقت ها کهدربطن ان ایدولوژی است انرا سرنگون میکند تنها ایدولوژی اسلاامی است-که از طرف خداوند  منان تاقیامت عهددار پیشرفت جامعه است  ودراین مشهوراست نفا باعث بدبختی ما شد  واین بدبختی نوید اگاهی وشناخت غرب شد وایدولوژی ناب الهی سکان رابدست گرفت- وچون مطابقت با اهداف الهی دارد پیش خواهد رفت  ومسائل انطور که میبایست حل کند حل خواهد کرد