بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فرصتی برای نگاه کردن به کتاب سترگ رهبر معزز انقلاب- رحمت الله علیه- بیشترین بحث های عقلانی درتمام مکتاب  جهانی متعلق به اسلام عزیز انهم شاخه شیعه است- قران مجید میفرماید  هرگاه برخورد با جاهلین کردید یعنی کسانی اهل عقل وفهم درست نیستند بانها وارد گفتمان نشوید باجملات  محبت امیز دور شوید-ودراحادیث میزان سنجش افراد به میزان کاربرد عقلانی  انها بطوری که خواب عالم-از بیداری جاهل باارزش تر است-اما خدواندمنان اول نگاه اش به جاهل  بعدبه عالم یعنی میخواهد جاهل را عالم کند بحثهای ایمان- تقوا-مسئولیت-اطاعت از خداوندمنان وپیامبر اکرم صلواته الله علیه-ترحم کردن مغفرت-تماما عقلانی هستند ومتاسفانه ان معنای عقلانی تبدیل به معنای احساساتی شده است-که بفور در دیگر ادیان دیده میشود-ایمان ازروی عقل وباتکیه باتحقیقت برجسته واستدلال منطقی انسان بقدری کوشش کند  که به ارامش روحی وعقلانی برسد وبقول قران ازشک رها پیدا کند- تقوا جلوگیریاز مریض شدن روانی است- یعنی بخوبی مرض وسلامت را تشخیص دهد وجلوگیری از مریض شدن روانی بکنداطاعت ازخداوندمنان ورسول هم بایدعقلانی باشد-اطاعت تنها ازخداوندمنان   چون قران دامنه وسیع دارد هرکس میتواندبگوید تفسیرمن از قران درست است حتی مشرکین هم ممکن است از قران دلیل بیاورنند- وشناخت راه درست از راه بدعت سخت میشود خداوند منان کسانی که راه خدارا انتخاب کردند-با کلامات-تفلحون – ترحمون الی مغفرت- غفران   بیان کرده است وملی معنای واقعی انها درک نمیشود-عدم تقوا-عدم اطاعت ازخداوندمنان ورسول اشوگناه ضربات به روح ضربه میزند وفرد مدتی درراه غیرالهی  سپری –مریض روائی میشودمردم تصور میکنند ممانند بچه ای دردیکته ده غلط دارد معلم میگویدمن بخشیدم نمره بیست- اینطور نیست معلم کمک میکند-که این ده غلط را یادبگیرد- اینمعنای تفلحون وترحمونو کمغفران است وچونمدتی عقب افتاده است معلم با اوبیشتر کار میکند-